Onderwijsraad pleit voor meer vorming

De Onderwijsraad pleit in zijn advies ‘Onderwijs vormt’ voor meer vorming op scholen. De leraar vervult daarbij een cruciale rol. Deze moet kennis en vorming in de lessen samenbrengen. Lees verder

‘Vorming biedt de jeugd oriëntatie en zingeving, en het blijkt dat leerlingen daar behoefte aan hebben’, zegt Berend Kamphuis, lid van de Onderwijsraad. ‘Aandacht voor vorming betekent dat er plaats is voor cultuuroverdracht binnen het onderwijs. Dat geeft leerlingen studenten oriëntatie en een bredere kijk op de wereld. Vorming houdt ook in dat leerlingen noties meekrijgen die richting geven en aangeven wat van waarde is. Dat is belangrijk om ze goed toe te rusten voor de moderne samenleving.’

De Onderwijsraad geeft in het advies aan dat de meeste leraren vorming zien als hun taak, maar er soms ook moeite mee hebben. Veel leraren zijn er al goed mee bezig. Het zijn leraren die hun vak in een context plaatsen, persoonlijk engagement tonen en actuele thema’s betrekken.

Schoolleiders en bestuurders
Toch vindt de raad dat er meer mogelijkheden zijn die nu nog niet benut worden. In het advies roept de onderwijsraad daarom op vorming een nadrukkelijker plaats te geven in het onderwijs.

Schoolleiders en bestuurders kunnen leraren ondersteunen bij hun vormende rol door een heldere pedagogische visie te ontwikkelen, waarin staat wat de school haar leerlingen wil bieden op het gebied van oriëntatie en zingeving en welke waarden daarbij centraal staan. ‘Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende ruimte en tijd is voor persoonlijke contacten tusen leerlingen en leraren’, aldus het advies. 

De samenvatting van het advies kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Meer informatie en de integrale tekst van het advies ‘Onderwijs vormt’.

Bijlagen