Onderwijsraad slaat plank mis met fusietoets

Een fusietoets en een Onderwijskamer bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zijn volstrekt overbodig. Dat is de reactie van VOS/ABB op het advies De bestuurlijke ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs van de Onderwijsraad. VOS/ABB is de koepelorganisatie voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Lees verder

Het advies van de Onderwijsraad gaat voorbij aan het onderscheid tussen bestuurlijke schaal en de menselijke maat op schoolniveau. Het lijkt erop dat de raad aanleunt tegen de vooroordelen die de politiek over schaalvergroting heeft.

De Onderwijsraad stelt dat bestuurlijke schaalvergroting de vrijheid van ouders om te kiezen voor bepaalde vormen van onderwijs in de weg kan staan. De realiteit laat echter een heel ander, veel positiever beeld zien. Schaalvergroting op bestuurlijk niveau hoeft de keuzevrijheid helemaal niet in de weg te staan. Sterker nog: grote besturen kunnen op schoolniveau juist keuzevrijheid waarborgen, bijvoorbeeld door scholen verschillende profielen te geven.

De raad lijkt dezelfde fout als de politiek te maken door geen duidelijk onderscheid te maken tussen bestuurs- en schoolniveau. In de politiek wordt nogal eens het onterechte beeld geschapen dat het huidige onderwijs door bestuurlijke schaalvergroting is veranderd in een reeks massale leerfabrieken. De realiteit leert echter dat ook grote besturen serieus werk maken van de menselijk maat in het onderwijs. Op schoolniveau is geen sprake van massaliteit zoals die wordt verondersteld.

In het advies staat ook dat de mogelijkheden voor samenwerkingsbesturen moeten worden beperkt tot die gevallen waarin kleine scholen onder de opheffingsnorm komen. VOS/ABB is voorstander van samenwerkingsbesturen, mits de positie van het openbaar onderwijs op bestuurs- en schoolniveau wordt gewaarborgd, en snapt niet waarom de Onderwijsraad met dit negatieve advies komt.