Onderzoek naar te veel uitgekeerd achterstandsgeld

Minister Marja van Bijsterveldt stelt een onderzoek in naar achterstandsgeld dat ten onrechte aan basisscholen is uitgekeerd. Lees verder

In het Onderwijsverslag 2011-2012 staat dat veel basisscholen fouten maken bij het toekennen van de zogenoemde leerlinggewichten. Naar schatting hebben de scholen in het afgelopen schooljaar ongeveer 50 miljoen euro te veel ontvangen, zo meldt de Inpsectie van het Onderwijs.

Trouw heeft dit nieuws woensdag op de voorpagina gebracht. In de krant staat dat volgens de inspectie scholen al of niet met opzet fouten maken en dat de overheid daardoor te veel achterstandsgeld uitkeert. De scholen kunnen extra geld krijgen als het opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen laag is.

Het totale bedrag aan achterstandsgelden dat te veel wordt uitgekeerd, is sinds 2009 meer dan verdrievoudigd. Destijds ging het om 15 miljoen, het afgelopen schooljaar was het dus volgens de inspectie 50 miljoen euro.

Inspecteur-generaal Annette Roeters zegt in Trouw dat besturen die al eerder waren gewaarschuwd dat ze niet te veel achterstandsgeld moesten aanvragen, opnieuw de fout in zijn gegaan. Zij vindt dat door de handelwijze van deze besturen het vertrouwen tussen de overheid en het onderwijs is geschaad.

De PO-Raad zegt verbaasd te zijn over de berichtgeving over mogelijke fraude. Volgens voorzitter Kete Kervezee van de sectororganisatie vullen ouders naar eer en geweten de verklaringen in waarin naar hun opleidingsniveau wordt gevraagd. Kennelijk gebeurt dit niet altijd zoals het hoort, maar de schoolbesturen kunnen dit volgens haar niet controleren.

Het echte probleem zit hem volgens Kervezee in de gewichtenregeling zelf. Die is te ingewikkeld. Het zou logischer en simpeler zijn, zo stelt de voorzitter van de PO-Raad, om gebruik te maken van de gemeentelijke basisadministratie.