Onmisbare instrumenten voor risicomanagement

VOS/ABB heeft instrumenten ontwikkeld waarmee elke organisatie in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs een eigen risicoprofiel kan vaststellen. Dit is een van de jaarlijkse terugkerende onderdelen van risicomanagement. De nieuwe instrumenten voor de bepaling van het risicoprofiel zijn tegen een zeer aantrekkelijk tarief bij VOS/ABB verkrijgbaar. Lees verder

Uw organisatie probeert de financiële toekomst zo exact mogelijk in beeld te brengen. In meerjarenbegrotingen schetst u een betrouwbaar beeld van de te verwachten baten en lasten. De financiële werkelijkheid is echter complex: tussen werkelijkheid en begroting gaapt soms een vervelende kloof. Met gedegen risicomanagement zorgt u ervoor dat die kloof zo klein mogelijk is.

De codes Goed Bestuur voor het primair en voortgezet onderwijs schrijven voor dat u helder en transparant verantwoording aflegt over uw beleid. De regels voor het afleggen van verantwoording met het jaarverslag zijn aangepast. Met ingang van jaarverslag 2008 bent u verplicht om ook verantwoording af te leggen over uw risicobeleid.

Het risicoprofiel is van belang voor de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen dat nodig is om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen. Als u de risico’s in kaart hebt gebracht, volgt het vaststellen van de beheersingsmaatregelen en daarna vanzelfsprekend het uitvoeren ervan.

Artikelen en instrumenten
In de rechterkolom van dit bericht staan twee uitgebreide artikelen over het belang van risicomanagement. Het ene artikel gaat over het primair onderwijs, het andere over het voortgezet onderwijs.

Bij deze artikelen horen de door VOS/ABB ontwikkeld instrumenten voor de bepaling van het risicoprofiel. Er is een instrument ontwikkeld voor het po en één voor het vo. De instrumenten zijn bij VOS/ABB verkrijgbaar voor het aantrekkelijke tarief van 1000 euro per stuk (exclusief btw). In dit bedrag is een uitgebreide training op locatie inbegrepen. Ook ontvangt u uitvoerige informatie over risicomanagement.

Na de training bent u in staat om het instrument binnen uw organisatie in te zetten, niet eenmalig, maar als een jaarlijks terugkerend onderdeel van de planning- en controlcyclus.

Informatie: Géke Lexmond, 0348-404815 of 06-20516610, glexmond@vosabb.nl, Bé Keizer, 0348-405251 of 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl of Reinier Goedhart, 0348-405220 of 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen