Openbaar onderwijs Breda wint hoger beroep

Het openbaar primair onderwijs in Breda heeft in hoger beroep een rechtszaak gewonnen over het stopzetten van subsidies voor mensen met een zogenoemde instroom-doorstroombaan (ID-baan) en de kosten die daarmee samenhangen. Het Bredase bestuur werd juridisch bijgestaan door VOS/ABB. Lees verder

Het hoger beroep tegen het college van B&W van Breda was aangetekend door de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Breda, bijgestaan door advocate Hanny van de Heide van VOS/ABB. Juridisch adviseur Dieuwke van Putten-de Waard van VOS/ABB geeft een toelichting: ‘We hebben het hoger beroep gewonnen, omdat bij het stopzetten van ID-subsidies weliswaar een overgangsregeling in het leven was geroepen om de kosten te regelen, maar hierbij geen rekening was gehouden met de kosten in 2005.’

Rddf
Het besluit tot stopzetting van de subsidie was genomen in november 2003. De ID’ers zijn in het schooljaar 2004-2005 in het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst en met ingang van 1 augustus 2005 ontslagen. ‘De afbouwregeling van de gemeente bestond echter alleen over het kalenderjaar 2004’, aldus Van Putten-de Waard. ‘De kosten in 2005 zijn dus niet meegenomen in de overgangsregeling. De Centrale Raad van Beroep vindt dit onjuist, gezien de ontslagbepalingen die voortvloeien uit de cao.’

De Centrale raad heeft verder besloten dat het ging om een appellabel besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, en dat het geen subsidiebesluit betrof. Dit heeft -kort gezegd- te maken met het feit dat de gemeente en de bestuurscommissie tot één publiekrechtelijke rechtspersoon behoren. Daarom moet het besluit niet worden getoetst aan de subsidieregelingen, maar aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Overdoen
De uitspraak betekent dat de gemeente Breda haar besluitvorming moet overdoen en hierbij rekening dient te houden met de kosten die zijn gemaakt in 2005. De uitspraak kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Dieuwke van Putten-de Waard, 0348-405286, dvanputten@vosabb.nl

Bijlagen