Openbare schoolbesturen krijgen sterkere positie

Het wetsvoorstel in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs kan op termijn tot een verschuiving van het aanbod leiden. Vooral in stedelijke gebieden kan dat gunstig zijn voor het openbaar onderwijs. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel heeft tot doel om verzelfstandigde openbare schoolbesturen te laten beschikken over dezelfde instrumenten als bevoegde gezagsorganen in het bijzonder onderwijs. Bovendien krijgen ouders een sterkere positie dan nu het geval is.

Zo kan in de huidige situatie een college van B&W een verzoek om de haalbaarheid van een nieuwe openbare school te onderzoeken naast zich neerleggen, onder vermelding van te geringe belangstelling. Met dit wetsvoorstel wordt vastgelegd dat een verzoek vergezeld van vijftig ouderverklaringen daadwerkelijk actie van B&W vereist.

Deze voorgestelde wijziging heeft te maken met een aantal casussen, waarbij VOS/ABB als belangenbehartiger voor het openbaar onderwijs betrokken is. Zo werd de wens van ouders in het Limburgse dorp Maasbree om daar een openbare basisschool te realiseren in het verleden ernstig vertraagd door het college van B&W. Er ontstond een impasse tussen de gemeente en het schoolbestuur. Dit heeft ertoe geleid dat de openbare school in Maasbree er nog steeds niet is.

Verschuiving
In verband met dalende leerlingenaantallen als gevolg van demografische krimp verwacht de staatssecretaris dat de sterkere positie van ouders en openbare schoolbesturen niet tot meer scholen zal leiden, maar wel tot een verschuiving van het aanbod. Dat zal vooral in steden het geval kunnen zijn.

‘Als de belangstelling voor openbaar onderwijs toeneemt ten koste van het bijzonder onderwijs, kunnen verzelfstandigde besturen en ouders het initiatief nemen om een openbare school te stichten. In de steden zal het aantal leerlingen nog blijven stijgen, wat eraan bijdraagt dat de stichtingsnorm daar wordt gehaald’, zo schrijft Dekker.

Krimp
Het wetsvoorstel gaat ook over de bevoegdheid van een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs om een school te sluiten. Dit doet zich met name voor in gebieden die te maken hebben met dalende leerlingenaantallen.

De staatssecretaris schrijft nadrukkelijk dat het aan het verzelfstandigde openbare schoolbestuur is om hier een afweging over te maken. Als wordt besloten een school te sluiten, dan wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om het bestuur van de school over te nemen.

Raad bepaalt > gemeente betaalt!
Dit laatste punt is gunstig voor de verzelfstandigde schoolbesturen. Nu kan de gemeenteraad een verzelfstandigd openbaar schoolbestuur nog dwingen om een klein schooltje tegen beter weten in open te houden. Niet de gemeente, maar de andere scholen die onder hetzelfde verzelfstandigde bestuur vallen, zijn daar dan de dupe van. Straks verschuift die financiële verantwoordelijkheid dus naar de gemeente.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl