Openbare Steve JobsSchool (nog) niet mogelijk

Steve JobsScholen kunnen (nog) niet openbaar worden, omdat de wet het nu nog voor ouders praktisch onmogelijk maakt een openbare school te stichten. VOS/ABB ijvert er al jaren voor om dit wettelijk wel mogelijk te maken. Lees verder

Volgens de wet kunnen ouders bij een bestuur voor bijzonder onderwijs een aanvraag indienen voor het stichten van een school. Als ouders echter een openbare school willen, heeft een aanvraag bij het bestuur geen zin, omdat openbare schoolbesturen volgens de wet geen aanvraag voor het stichten van een school mogen indienen. Die bevoegdheid ligt nadrukkelijk bij het college van B&W, dat het verzoek kan indienen bij de gemeenteraad.

Moeizaam proces
Ouders kunnen dus wel bij het college van B&W een aanvraag indienen, maar VOS/ABB ziet in de praktijk dat dit een lastige kwestie is. Zo is VOS/ABB al jaren betrokken bij een ouderinitiatief voor openbaar basisonderwijs in het Limburgse dorp Maasbree. Dit proces verloopt zeer moeizaam, omdat het afhankelijk is van de politieke wil binnen het college van B&W om een nieuwe openbare school te realiseren.

VOS/ABB pleit er daarom al jaren voor om het voor ouders mogelijk te maken bij het schoolbestuur een aanvraag in te dienen voor het stichten van een openbare school. De Onderwijsraad heeft dit pleidooi overgenomen in een recent advies over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs). Vanwege de politieke instabiliteit van de afgelopen jaren is het nog niet gelukt om de wet op dit punt te veranderen.

Zowel Sharon Dijksma (PvdA), die in het laatste kabinet-Balkenende staatssecretaris van OCW was, als oud-minister Marja van Bijsterveldt (CDA) reageerde er positief op, maar zij moesten door de voortijdige val van de afgelopen twee kabinetten al het veld ruimen voordat er überhaupt bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel was ingediend om ouders het initiatiefrecht tot het stichten van een openbare school te geven.

Nieuwe kans
VOS/ABB heeft de zaak nu voorgelegd aan de nieuwe staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van OCW. De hoop is dat het er nu wel van komt. Dat zou  de initiatiefnemers van de Steve JobsScholen toch nog zicht geven op de gewenste openbare iPad-scholen.

Die kan er overigens al wél komen als een bestaande openbare school ervoor kiest het concept van de Steve JobsScholen over te nemen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl