Opgave schoolverzuim 2006-2007

Als onderdeel van de strijd tegen schooluitval moeten scholen en gemeenten jaarlijks het ministerie op de hoogte stellen van het schoolverzuim van leerplichtige leerlingen. Binnenkort moeten de gegevens over het schooljaar 2006/2007 worden aangeleverd. De minister van OCW heeft de voorschriften daarvoor onlangs extra onder de aandacht gebracht. Lees verder

De verzuimgegevens moeten het ministerie van OCW meer inzicht geven in de omvang en wijze van behandeling van ongeoorloofd schoolverzuim door leerplichtige leerlingen. Op basis van deze gegevens is het mogelijk maatregelen te nemen tegen voortijdig schoolverlaten. Zie ook ons nieuwsartikel van 2 augustus jl. over de kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar (via de rechterkolom hiernaast).

In de publicatie geeft de minister aan welke gegevens de instellingen en de gemeenten dienen te verstrekken.De scholen geven – via de leerlingentellingen –  informatie over het ongeoorloofde verzuim van volledig en partieel leerplichtige leerlingen. Daarnaast moeten zij informatie verstrekken over het aantal leerplichtigen dat in het schooljaar was ingeschreven. Voor scholen van VO wordt hiervoor de basisregistratie onderwijsnummer gebruikt (BRON). De praktijkscholen VO die geen gebruik maken van BRON, moeten dat doen via het telformulier.

Gemeenten overleggen gegevens met betrekking tot vervangende leerplicht en vrijstellingen. Ook informeren zij de minister over de omvang van het ongeoorloofde verzuim van volledig en partieel leerplichtige leerlingen. Daarnaast overleggen zij ook een opgave over de aantallen opgemaakte processenverbaal wegens absoluut verzuim. Tenslotte wordt de gemeenten gevraagd aan te geven hoeveel van de door haar gemelde absolute verzuimers weer zijn ingeschreven op een school. De gemeenten krijgen daartoe voor 1 oktober formulieren opgestuurd.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen