Ouders en scholen waarderen educatief partnerschap

De tevredenheid van ouders over het onderwijs is de afgelopen toegenomen. Dat blijkt uit de tweede Monitor Ouderbetrokkenheid die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd. Lees verder

De betrokkenheid van ouders bij de school is in vergelijking met de eerste monitor in 2009 toegenomen. Vooral de informatie-uitwisseling is verbeterd. Ouders vragen vaker aan de school hoe ze hun kind thuis kunnen helpen en de school geeft daar meer informatie over. De informatie-uitwisseling vindt ook steeds meer op het digitale vlak plaats.

Ouders ervaren in vergelijking met 2009 ook aanzienlijk meer invloed via de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Maar in het primair onderwijs signaleren de onderzoekers ook dat veel scholen minder open zijn geworden over het curriculum, financiën en personeelsbeleid. 

In de monitor staat verder dat de meeste ouders zich zien als partner van de school en niet als onderwijsconsument. Ze hechten eraan dat de school hen niet alleen informeert, maar hun ook om een eigen inbreng vraagt. Dit past bij het wederkerige karakter van educatief partnerschap.

Klik hier voor de monitor, die over het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gaat.