Wat doet VOS/ABB?

VOS/ABB in kort bestek

In het Koersplan 2017-2020 (alleen leden kunnen het plan downloaden) staat waar de vereniging in de komende jaren naartoe wil. Hieronder staat kort weergegeven wat VOS/ABB is en wat de vereniging doet:

  • VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs;
  • VOS/ABB behartigt de belangen van circa 275 besturen met in totaal ongeveer 2000 scholen, waarop in totaal bijna 525.000 leerlingen zitten;
  • VOS/ABB biedt professionele deskundigheid op alle terreinen van het primair en voortgezet onderwijs waarmee bestuur, management en medezeggenschap te maken hebben. Voorbeelden zijn bestuurlijke organisatie, doelmatige medezeggenschap, onderwijskundige en juridische zaken, financiën, ICT en onderwijshuisvesting. De eigen professionele Onderwijsjuristen staan elke werkdag paraat voor advisering. Dit valt binnen het lidmaatschap.
  • VOS/ABB onderhoudt een omvangrijke website, die dagelijks wordt geactualiseerd. Daarnaast verzendt VOS/ABB elke maandag digitale nieuwsbrieven voor het primair en voortgezet onderwijs. Tevens publiceert VOS/ABB een eigen magazine: Naar School!.  De vereniging twittert via @VOSABB.
  • VOS/ABB is een vereniging van leden: zij bepalen het beleid. Leden kunnen elkaar tijdens regiobijeenkomsten ontmoeten en kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. Elk jaar in november is er een algemene ledenvergadering.

Naar boven

Doelstelling

De hoofddoelstelling van VOS/ABB bestaat uit belangenbehartiging en dienstverlening, zowel voor groepen van leden als voor individuele leden. VOS/ABB opereert op een gezaghebbende manier, professioneel en herkenbaar voor de aangesloten leden. De vereniging is resultaatgericht en kostenbewust. VOS/ABB streeft naar een zelfbewust en hoogwaardig openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, dat in voortdurende wisselwerking staat met de veranderingen in de maatschappij en indien nodig daaraan richting geeft.

Naar boven

Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

VOS/ABB zet zich in voor optimale omstandigheden in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Onze missie is: goed onderwijs voor álle kinderen.

Een openbare en algemene toegankelijke school stelt zich actief open voor alle leerlingen; zij werpt geen enkele drempel op. De school levert kwaliteit voor een zo breed mogelijke leerlingenpopulatie. De openbare en algemeen toegankelijke school gaat tevens uit van algemene benoembaarheid: voor kwalitatief goed personeel mogen er geen drempels zijn.

De openbare en algemeen toegankelijke school gaat uit van de democratische normen en waarden die in de maatschappij leven. Voor VOS/ABB staat het onderwijs niet op zichzelf, maar is het onlosmakelijk verbonden met alle onderdelen van de samenleving.

Voor bestuur, management en medezeggenschap

VOS/ABB positioneert zich in het onderwijs als een constructief kritische relatie van de overige spelers in het veld met wie goed kan worden samengewerkt en onderhandeld.
VOS/ABB hecht aan nauw contact met haar leden, wil herkenbaar zijn en hun visie op het onderwijs uitdragen. Het zijn immers hun belangen die VOS/ABB behartigt.
VOS/ABB wil met haar bijeenkomsten, cursussen en trainingen een bijdrage leveren aan de professionaliteit van haar leden.

Naar boven

Service en advies – Onderwijsjuristen

Voor de leden is VOS/ABB een dienstverlenende organisatie. Dit houdt in dat de leden nooit te vergeefs een beroep doen op de medewerkers van VOS/ABB. De leden krijgen, indien gewenst, advies dat breder is dan alleen het antwoord op hun vraag.

Het team van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB is op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar op 0348-405250. Mailen kan naar onderwijsjuristen@vosabb.nl.
De Onderwijsjuristen geven altijd binnen 24 uur een eerste reactie. Als een vraag meer tijd vergt, laten de Onderwijsjuristen dat ook binnen 24 uur weten.
De eerste- en tweedelijnsadvisering door de Onderwijsjuristen van VOS/ABB zijn exclusief voor leden. Ook dossierbehandeling valt in veel gevallen binnen het lidmaatschap.

Naar boven

Bijeenkomsten, cursussen en trainingen

De adviseurs en trainers van VOS/ABB reiken actuele kennis en vaardigheden aan. Het aanbod varieert van cursussen en trainingen door onze beleidsmedewerkers en adviseurs tot individuele begeleiding, informatiebijeenkomsten over diverse actuele thema’s en studieconferenties.

Naar boven

Informatievoorziening

De website www.vosabb.nl wordt vrijwel dagelijks geactualiseerd. Wie de nieuwsberichten raadpleegt, blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen die van belang zijn voor bestuur, management en medezeggenschap van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. De website van VOS/ABB staat bekend als een van de meest actuele en uitgebreide informatiebronnen binnen de onderwijswereld.

De digitale nieuwsbrieven van VOS/ABB houden de leden op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Primair en voortgezet onderwijs ontvangen elk wekelijks (op maandag) een eigen nieuwsbrief per e-mail. Klik hier om u aan te melden voor de e-mailnieuwsbrieven.

VOS/ABB geeft magazine Naar School! uit. Het blad verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Het biedt nieuws en achtergronden die betrekking hebben op actuele ontwikkelingen in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
Download magazine Naar School!

Het Twitter-account van VOS/ABB is @VOSABB.

Naar boven

Politieke beïnvloeding

Veel werk gebeurt achter de schermen en menig succes wordt in de luwte van de publiciteit geboekt. Dankzij de goede contacten in het onderwijs weet VOS/ABB wat er speelt. Die kennis wordt gebruikt om direct invloed uit te oefenen op de landelijke, regionale en lokale politieke besluitvorming ten gunste van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Ook hierbij staan samenwerking en zelfbewustzijn met een eigen geluid voorop.

Naar boven

Dienstverlening

VOS/ABB biedt ondersteuning bij complexe problemen. Dit betreft onder meer begeleiding in juridische procedures, bestuurlijke constructies of interne reorganisaties.
Verder verzorgt VOS/ABB adviezen over uiteenlopende juridische, beleidsmatige en organisatorische aangelegenheden, strategisch management en regionale samenwerking.
Kortdurige dienstverlening valt binnen het lidmaatschap van de vereniging. Voor complexe zaken die veel tijd vergen, hanteert de vereniging kostendekkend tarief.

Naar boven