Overgangsjaar WSNS Plus

De landelijke projectorganisatie WSNS Plus (Weer Samen Naar School) is formeel afgelopen per 1 augustus 2006. Het schooljaar 2006-2007 is een overgangsjaar voor verspreiding, implementatie en borging van succesvolle aanpakken. Lees verder

Hieronder vallen  projecten als afstemming, een-zorg-route en het  zelfevaluatiekader voor samenwerkingsverbanden. Andere succesvolle aanpakken gaan door onder het Innovatie Platform PO. Hieronder vallen Taalbeleid en  ZIOS (zorgstructuren in en om de school).

Resultaten WSNS Plus
WSNS Plus heeft sinds 2002 samenwerkingsverbanden van basisscholen actief ondersteund bij het streven naar adaptief onderwijs. Daarbij liet zij zich leiden door de onderstaande uitgangspunten:

·        Onderwijs afstemmen op de behoefte van elk kind
·        Schoolontwikkeling is het dragend principe
·        Scholen leren door middel van het kijken en leren van elkaar

Door de uitvoering van deelprojecten en ondersteuning van regioconsulenten zijn veel basisscholen professioneler geworden in het hanteren van verschillen tussen leerlingen.

Inzet regioconsulenten
Het budget van WSNS Plus is aanzienlijk teruggebracht. Daardoor zal de inzet van regioconsulenten worden beperkt tot een dagdeel per week voor het onderhouden van netwerken, met enige dagen extra voor projectbegeleiding.