Passend onderwijs: advies voor strikte verevening

De Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) adviseert een strikte verevening als uitgangspunt voor budgetfinanciering. Lees verder

Het verevenen betreft de evenredige verdeling van de middelen voor de leerlinggebonden financiering (LGF cluster 3 en 4) over de WSNS- en VO-samenwerkingsverbanden. Het gaat ook over de normering en evenredige verdeling van de leerlingplaatsen in het speciaal onderwijs over deze samenwerkingsverbanden.

De ECPO adviseert een strikte verevening, omdat dat objectief, efficiënt en transparant is. Bovendien is een strikte verevening eenvoudig te implementeren en uit te voeren. Het model geeft volgens de ECPO geen ruimte voor strategisch gedrag, het voorkomt dat slecht presterende samenwerkingsverbanden worden beloond en het maakt een einde aan historisch gegroeide scheve verhoudingen in de verdeling over de regio’s. 

De ECPO beveelt aan zo min mogelijk uitzonderingen op het vereveningsbeginsel toe te staan vanwege het ontbreken van objectieve risicofactoren. Van slechts twee risicofactoren is wetenschappelijk aangetoond dat die de kans op leer- en gedragsproblemen vergroten: het opleidingsniveau en/of het inkomensniveau van de ouders. Deze factoren worden al gecompenseerd door middel van het onderwijsachterstandsbeleid.

Het advies van de ECPO staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen