Passend onderwijs: Eerste Kamer ziet haken en ogen

Het is voor het wetsvoorstel voor de invoering van passend onderwijs nog geen gelopen race. Dat bleek dinsdag in de Eerste Kamer, die nog veel problemen signaleert. Lees verder

De Tweede Kamer ging in maart van dit jaar akkoord met het wetsvoorstel voor de invoering van passend onderwijs én met de bezuiniging die het kabinet hierop wilde doorvoeren. De bezuiniging kwam uit de VVD-koker en werd om strategische coalitieredenen steevast verdedigd door CDA-minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Na de val van het kabinet in mei werd de bezuiniging op passend onderwijs direct geschrapt.

De Eerste Kamer stelde het debat over passend onderwijs daarna tot twee keer toe uit. Dinsdag was het eindelijk zover dat de Senaat erover debatteerde. Wat opviel was dat de Eerste Kamer nog veel onduidelijkheden ziet als het over de samenwerkingsverbanden (swv’s) gaat. Het is volgens de Senaat nog niet helder waar de verantwoordelijkheden van de swv’s precies liggen. Ook ontbreekt een wettelijk vastgestelde basiszorg en is nog niet helder welke positie leraren en ouders in de swv’s innemen.

Wat betreft de basiszorg liet minister Van Bijsterveldt weten dat die wat haar betreft niet wettelijk hoeft te worden vastgelegd. Wel wil ze ervoor zorgen dat de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) gaat onderzoeken in hoeverre swv’s verschillende niveaus van basiszorg aanbieden.

Ze zei ook dat ze de positie van ouders wil versterken. Het zou mogelijk moeten zijn dat ouders tot de ondersteuningsplanraad toetreden als ze niet in een medezeggenschapsraad zitten. De ondersteuningsplanraad krijgt in het nieuwe stelsel een rol bij het bepalen van de zorg die binnen het swv wordt geboden. De minister zegde ook toe dat er een permanente geschillencommissie wordt ingesteld.

Ook op financieel vlak uitte de Eerste Kamer zorgen. De PvdA kwam met een motie om in het kader van de invoering van passend onderwijs onderzoek te doen naar de financiële ruimte die het onderwijs hiervoor nog heeft.

De stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor passend onderwijs staat gepland voor dinsdag 9 oktober.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl