Aanvullingen op medezeggenschap passend onderwijs

Janine Eshuis en Simone Baalhuis van VOS/ABB hebben onlangs een praktische handreiking samengesteld over passend onderwijs en medezeggenschap. Als aanvulling hierop kunt u nu ook informatie van de PO-Raad en VO-raad raadplegen. De informatie van de sectororganisaties is formeler en meer juridisch. Lees verder

Eshuis en Baalhuis gaan in de VOS/ABB-handreiking in op de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), het opstellen van het ondersteuningsplan en het instellen van de ondersteuningsplanraad. Ook komen in hun praktische handreiking het belang van goede communicatie en de rol van de verschillende partijen aan bod.

De handreiking van VOS/ABB was aanvankelijk slechts voor leden te downloaden. Met de sectororganisaties, die nu ook elk een handreiking online hebben staan, is afgesproken om de publicatie tevens aan niet-leden ter beschikking te stellen, zodat het gehele primair en voortgezet onderwijs er gebruik van kan maken.

VOS/ABB wijst erop dat de eigen handreiking inhoudelijk verschilt van die van de PO-Raad en VO-raad. Wat betreft de planning gaan de sectororganisaties uit van de formele deadlines die OCW stelt voor het eerste ondersteuningsplan (eind 2013, januari 2014). ‘Ons advies is om daar niet op te wachten, maar om er al in het voorjaar van 2013 mee te beginnen, zodat de schoolondersteuningsprofielen daadwerkelijk onderliggend kunnen zijn aan het ondersteuningsplan’, aldus Eshuis en Baalhuis.

Het advies om niet te lang te wachten, geldt ook voor de startbijeenkomst voor belanghebbenden over de medezeggenschap van het samenwerkingsverband. Dan heeft volgens Eshuis en Baalhuis als voordeel dat de voorlopige ondersteuningsplanraad kan meedenken over de vormgeving van de medezeggenschap. ‘Je kunt er dan ook voor zorgen dat de officiële ondersteuningsplanraad het ondersteuningsplan niet pas voor het eerst op 1 februari 2014 ziet.’

De handreiking van VOS/ABB is dus vooral praktisch van aard, terwijl die van de PO-Raad en VO-raad kan dienen als aanvulling met een meer formele en juridische insteek. Juridische aspecten komen overigens in de VOS/ABB-handreiking zeer zeker ook en op een heldere wijze aan bod.

In het eerste kwartaal van 2013 komt VOS/ABB met modellen voor statuten en het reglement voor de ondersteuningsplanraad en met modellen voor statuten en het reglement voor de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband.

U kunt de respectievelijke handreikingen van VOS/ABB en de sectororganisaties downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Bijlagen