Passend onderwijs: instemmingsrecht ouders geregeld

Ouders krijgen instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Dit en andere punten staan in antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker op vragen van de Vaste Kamercommissie voor OCW over passend onderwijs.

De staatssecretaris laat weten dat de procedure in gang is gezet om het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelperspectief in de onderwijswetten (WEC, WPO en WVO) te regelen. Voor eventuele geschillen kan de Landelijke Geschillencommissie passend onderwijs worden ingeschakeld. De Inspectie van het Onderwijs krijgt de taak om te controleren of het handelingsdeel door de ouders is ondertekend.

In de antwoorden van de staatssecretaris staat ook dat de inspectie steekproefsgewijs zal checken of de begeleiding van het ontwikkelingsperspectief naar tevredenheid geschiedt. De inspectie kan dit bijvoorbeeld doen aan de hand van klachten van ouders over de school en de begeleiding van leerlingen. Ook kijkt de inspectie naar het aantal klachten per samenwerkingsverband en hoe dat die klachten afhandelt.

Overtollig personeel
Een ander opmerkelijk punt dat Dekker noemt, betreft deskundigen op het gebied van passend onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Omdat het mbo diensten Europees moet aanbesteden, komt het nogal eens voor dat ze liever zelf deskundigen in dienst nemen. Zo werft het mbo ambulant begeleiders uit scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit kan worden gezien als een positieve ontwikkeling voor samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs met overtollig personeel.

Wat de bekostiging merkt de staatssecretaris op dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de groeiregeling van structureel 35 miljoen euro nog één keer uitvoert. De kosten van de groei tussen 1 oktober 2013 en 16 januari 2014 bedroegen 17,5 miljoen euro (ongeveer 1100 leerlingen). DUO zal de kosten kosten van de groeiregeling eenmalig in mindering brengen op de lumpsumfinanciering van de samenwerkingsverbanden. Vanaf augustus 2015 wordt het volledige groeibudget aan lumpsum van de swv’s toegevoegd.

Geen compensatie
Er is sprake van een overgangsbekostiging om de overgang van de oude naar de nieuwe swv’s soepel te doen verlopen. Financiële compensatie is niet aan de orde, omdat de administratieve lasten volgens de staatssecretaris eerder afnemen (met 0,5 procent) dan toenemen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl