Passend Onderwijs: wat is dat?

De onderwijsorganisaties hebben op verzoek van het ministerie van OC&W een notitie geschreven met nieuwe kaders voor een flexibele leerlingenzorg. De Minister en de Tweede kamer onderschrijven de notitie en hebben groen licht gegeven een en ander verder uit te werken. Lees verder

Centraal staat de vraag aan alle belanghebbenden welke zorgstructuren de beste waarborgen biedt voor passend onderwijs voor alle leerlingen in een regio.

De ambitie is een vereenvoudiging en toegenomen flexibiliteit van het zorgsysteem. Een systeem waarin de leerling centraal staat, met als uitgangspunt dat de scholen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van passende zorgarrangementen (zorgplicht).

Voorlichting

Onder de titel Passend Onderwijs is in  het voorjaar van 2006 een voorlichtingscampagne gestart die ruim 10.000 mensen in het onderwijsveld heeft geïnformeerd over deze plannen en waarbij meningen uit het veld zijn geïnventariseerd (zie notitie veldlijn).

Een kaderlijn heeft kaders opgesteld om Passend Onderwijs te kunnen invoeren. Het wachten is op een besluit van de Tweede Kamer voordat tot geleidelijke invoering kan worden overgegaan . Desalniettemin zijn schoolbesturen, vaak binnen samenwerkingsverbanden hier en daar al actief bezig met het uitwerken van een zorgplicht passend onderwijs.

VOS/ABB kan schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hierbij actief ondersteunen.