Periodieke toetsing van adequaat aanbod bepleit

Schoolbesturen moeten één keer in de vier jaar nagaan of het aanbod van de scholen voldoet aan de wens van de ouders. De wetgever zou wat dit betreft moeten nadenken over een regeling voor variëteitsbeleid. Dat adviseert de Onderwijsraad. Lees verder

De raad heeft onderzocht hoe het beste kan worden ingegaan op initiatieven van ouders die een nog niet binnen een bestuur bestaand onderwijsaanbod willen realiseren. In het advies staat dat een zorgvuldige procedure nodig is, waarbij pas in laatste instantie externe verzelfstandiging (afsplitsing) aan de orde kan komen.

Onvrede voorkomen
In de eerste plaats is het van belang, zo schrijft de Onderwijsraad, om de situatie te voorkomen waarin onvrede ontstaat, die kan leiden tot een wens naar zelfstandigheid. ‘Schoolbesturen kunnen preventief beleid voeren dat gericht is op het onderkennen van wijzigingen in de wensen van (aankomende) ouders.’ Hier noemt de raad de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om eens in de vier jaar na te gaan of het aanbod van de scholen nog wel voldoet aan de wensen van ouders.

Indien toch de wens naar verzelfstandiging ontstaat, dan dient deze serieus te worden genomen. Er zijn daarbij ruwweg twee mogelijkheden, stelt de raad. ‘Het gewenste aanbod kan alsnog binnen het schoolbestuur tot stand komen (interne verzelfstandiging). Daarbij kan gedacht worden aan een nieuw programma dat, tijdelijk of permanent, binnen de bestaande bestuurlijke structuur wordt gerealiseerd. Maar het nieuwe aanbod kan ook daarbuiten worden gecreëerd (externe verzelfstandiging door de stichting van een nieuwe school).’

Interne verzelfstandiging
De Onderwijsraad geeft duidelijk de voorkeur aan interne verzelfstandiging. Pas wanneer dit geen oplossing biedt, zou externe verzelfstandiging in beeld kunnen komen. Daarbij is er een mogelijkheid van een bestuurlijke overdracht naar een ander of nieuw bestuur dat wel bereid is mee te werken aan het desbetreffende ouderinitiatief.

In het advies van de raad staat dat in alle gevallen waarin sprake is van verzelfstandiging, de medezeggenschapsraad een belangrijke rol heeft. ‘Er dient draagvlak te zijn bij zowel de ouder- als de docentgeleding. Bij geschillen tussen enerzijds ouders en docenten en anderzijds het bevoegd gezag, kan de situatie worden voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie.’

Klik hier voor een samenvatting van het advies van de Onderwijsraad;

Klik hier voor de integrale tekst van het advies;

Klik hier om de papieren versie van het advies te bestellen.