Plan voor werkgelegenheid jonge leraren

De sociale partners in het primair onderwijs hebben een plan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend om per jaar in totaal 1500 jonge leraren te behouden of aan te trekken.

In het plan staan de volgende punten:

  • Regionale transfercentra voor bemiddeling van werk naar werk in die regio’s waar nog tot 2020 krimp zal zijn.
  • Landelijke mobiliteitstools voor die centra en andere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen elders in het land.
  • Een hogere instroom van jongere leraren door bijvoorbeeld oudere collega’s andere taken te geven.

Secretaris Patrick Banis van het Arbeidsmarktplatform PO: ‘De sector moet op tijd inspelen op de toekomstige arbeidsmarktontwikkeling dat veel leraren met pensioen gaan. Het aantal pabo-studenten dat geen onderwijsbaan krijgt, stijgt en zo gaan jonge leraren verloren voor het onderwijs. Ook dreigen steeds meer leraren hun baan kwijt te raken. Daarom moet het primair onderwijs met mobiliteit in en tussen regio’s hun leraren kunnen behouden en nieuwe jongere krachten kunnen werven.’

Directeur Denis Vijgen van het Vervangingsfonds/Participatiefonds: ‘Door samen in transfercentra aan de slag te gaan met mobiliteit, kunnen scholen in krimpregio’s boventallige leraren behouden en werkloosheid voorkomen. Als zij bijvoorbeeld een bovenbestuurlijke vervangingspool instellen, bekostigt het Vervangingsfonds deze pool. Ook activiteiten als het laten doorstromen van leraren naar het voortgezet onderwijs voorkomt een personeelsoverschot.’

Als het ministerie van SZW het sectorplan goedkeurt, gaan het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds het de komende twee jaar tijd uitvoeren.