Platform Zeer Zwakke Scholen opgericht

Samen met andere onderwijsorganisaties heeft VOS/ABB onder leiding van Q*Primair het Platform Zeer Zwakke Scholen opgericht. Het platform richt zich in eerste instantie op het primair en speciaal onderwijs. Het is de bedoeling om later ook het voortgezet onderwijs erbij te betrekken. Lees verder

Het Platform ZZS heeft werkafspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met scholen die door de Inspectie van het Onderwijs in een traject van onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV) worden geplaatst. Afgesproken is dat de inspectie de lijst met zeer zwakke scholen eerst naar het platform stuurt, voordat de lijst op internet komt.

Het platform neemt contact op met het betreffende bestuur dan wel de directie met de vraag of er behoefte is aan ondersteuning. Als die behoefte er is, gaat de contactpersoon van het platform in gesprek met het bestuur en/of de school om te zien waaruit die behoefte bestaat. Desgewenst kan het platform een advies uitbrengen.

Het platform werkt onder meer aan:

* Een landelijke pool van gekwalificeerde ondersteuners die gespecialiseerd zijn in zeer zwakke scholen. 

* Een pool van critical friends die meelezen met de rapportage van de inspectie, het verbeterplan van het bestuur en het monitoren van het verbeterproces. 

* Het beschrijven, ontwikkelen en ontsluiten van effectieve aanpakken voor diagnose, planontwikkeling en -uitvoering, gericht op het weer boven het ijs krijgen van zeer zwakke scholen dan wel het voorkomen dat zwakke scholen verder wegzakken tot zeer zwakke scholen.

In eerste instantie richt het platform zich op het primair en speciaal onderwijs. Het is de bedoeling om op termijn ook het voortgezet onderwijs erbij te betrekken.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl