Pleidooi AOb gevaar voor beleidsvrijheid van scholen

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil dat de rijksoverheid de schoolbesturen strenger gaat controleren. Het pleidooi van de bond volgt op berichten over 17 besturen die financieel in zeer zwaar weer verkeren. VOS/ABB waarschuwt dat strenge controles van de overheid op het gehele funderend onderwijs, zoals de AOb wil, de bestuurlijke beleidsvrijheid van de scholen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs ernstig kan aantasten. Lees verder

'Inspecteurs zitten in de klaslokalen heel gedetailleerd te kijken of er wel goed wordt lesgegeven. Maar of een schoolbestuur netjes met het overheidsgeld omgaat, wordt nauwelijks gecontroleerd. Op internet is precies te vinden waar de onderwijskwaliteit zwak is, maar je moet echt je best doen om er achter te komen welk schoolbestuur onder financiële curatele van de Onderwijsinspectie staat', zo stelt voorzitter Walter Dresscher van de AOb. 

De opmerkingen van Dresscher volgen op het nieuws dat de Inspectie van het Onderwijs 17 schoolbesturen met in totaal 7500 banen onder verscherpt financieel toezicht heeft geplaatst. Op de scholen van deze besturen volgen in totaal 95.000 leerlingen repsectievelijk studenten onderwijs. De voorzitter pleit in dit kader voor een verscherpt toezicht van de rijksoverheid.

'Wat we zien is dat de overheid heel terughoudend is met controle op de financiële handel en wandel van besturen. Sinds schoolbesturen een zak met geld overgemaakt krijgen van het ministerie en die min of meer naar eigen inzicht mogen besteden, zien we in elke sector een zelfde patroon. Eerst gaan de salarissen van de bestuurders omhoog, daarna komen de fusies op gang, worden dure gebouwen neergezet, vervolgens begint het grote oppotten of het spelen met reserves in de vorm van renteswaps of derivaten', aldus Dresscher.

Dresscher schetst karikatuur
VOS/ABB herkent het bijna karikaturale patroon dat Dresscher schetst niet of nauwelijks in het funderend onderwijs. Wel is het zo dat de financiële deskundigheid van bestuurders en managers in het primair en voortgezet onderwijs beter kan. VOS/ABB biedt daarom in samenwerking met de PO-Raad voor het primair onderwijs de trainingen Eerst kiezen, dan delen aan.

Hoewel Dresscher aangeeft niet terug te willen van de lumpsumfinanciering naar het vroegere declaratiesysteem, ziet VOS/ABB in zijn pleidooi een ongewenste poging om de beleidsvrijheid van de schoolbesturen te beperken. Dit is ongewenst, omdat het leeuwendeel van de schoolbesturen in het funderend onderwijs, ondanks structurele overheidsbezuinigingen en demografische krimp, ook op financieel gebied de touwtjes strak in handen heeft.

Wellicht ten overvloede wil VOS/ABB benadrukken dat bestuurders en managers in het primair en voortgezet onderwijs geenszins grootverdieners zijn, die slechts schaalvergroting en het oppotten van publiek geld zouden nastreven, zoals uit de woorden van Dresscher kan worden opgemaakt. Het gaat in het onderwijs om opbrengstgericht financieel management, dat in het teken staat van optimale onderwijskwaliteit. Het overgrote deel van de bestuurders en managers zet zich hier dagelijks voor in!