Politieke koudwatervrees voor loslaten fusietoets

De Tweede Kamer durft nog niet mee te gaan in het voorstel van onder andere VOS/ABB om de fusietoets voor het funderend onderwijs volledig af te schaffen. Tijdens het voortgezet algemeen overleg over fusies en voorzieningenplanning bleken alleen D66 en 50PLUS voorstander.

De reactie van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op de motie voor het afschaffen van de fusietoets voor het primair en voortgezet onderwijs, doet wel hoop gloren voor de toekomst: ‘Ik sluit niet uit dat bij de evaluatie in 2015 wordt geconcludeerd dat de fusietoets in het primair onderwijs te veel knelt. Het gaat misschien net iets te snel om dat aan het einde van dit debat te concluderen.’

Zoals al eerder bleek, realiseert de Tweede Kamer zich dat de fusietoets knelt. Een motie die fusies onder de 2500 leerlingen in het primair onderwijs en fusies onder de 5000 leerlingen in het voortgezet onderwijs vrijstelt van de fusietoets, werd door de Kamer aangenomen. VOS/ABB vindt dat deze grenzen helemaal moeten worden geschrapt, zoals in oktober jongstleden is aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Voortbestaan bedreigd
Er was in de Kamer brede steun voor de motie die bepaalt dat de factor krimp, wanneer deze een bedreiging vormt voor het voortbestaan van een school of bestuur en/of de onderwijskwaliteit, expliciet als verzwaarde rechtvaardigingsgrond moet worden opgenomen in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs.

Ook was er steun voor het voorstel om binnen het experimenteerartikel in de Wet primair onderwijs ouders in het kader van de medezeggenschap initiatiefrecht te geven om de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie. Staatssecretaris Sander Dekker zei eerder dat hij niets in dit voorstel ziet.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl