VOS/ABB ziet positieve adviezen in het rapport Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem van de Onderwijsraad.

Adjunct-directeur Anna Schipper en beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB bogen zich over het advies van de Onderwijsraad. De positieve punten die zij eruit hebben gehaald, hebben betrekking op onder andere de nieuwe visie op de vorming van beleid. Die moet niet meer van bovenaf door de overheid worden opgelegd met vooraf vastgestelde doelen, zoals de commissie-Dijsselbloem in 2008 ook al adviseerde, maar voortkomen uit een breed gedeelde visie op onderwijs.

Een ander positief punt is dat de Onderwijsraad de overheid adviseert zich te beperken tot het sturen op hoofdlijnen van beleid op de lange termijn, waarbij verbinding moet worden gelegd met andere beleidsterreinen. Dit is goed voor de continuïteit en de toegankelijkheid. Schipper en Baalhuis voegen daar namens VOS/ABB aan toe dat voor de borging van de toegankelijkheid algemene acceptatieplicht moet worden ingevoerd. Ze vinden het ook positief dat de Onderwijsraad pleit voor een breder overleg tussen de overheid en het onderwijs, waarbij niet alleen de sectorraden en de vakbonden maar ook andere belanghebbenden worden betrokken.

Ten slotte is het goed dat de Onderwijsraad benadrukt dat de overheid een eigen taak heeft ‘in een beleidscontext waarin schoolbesturen centrale spelers zijn geworden’. Hier stelt de raad dat de overheid gezien het algemeen maatschappelijk belang moet optreden en keuzes afwegen. VOS/ABB tekent hierbij aan dat de overheid soms maatregelen treft die indruisen tegen het maatschappelijk belang. Een voorbeeld hiervan is de fusietoets, die schoolbesturen in regio’s met demografische krimp remt om juiste keuzes te maken voor het collectief belang.

Download de volledige reactie van VOS/ABB