Postcode soms ongunstig voor impulstoeslag

De impulsgebiedentoeslag valt niet voor alle scholen even gunstig uit. Er zijn scholen die door hun postcode net niet in een impulsgebied vallen, maar wel veel kinderen hebben die uit zo’n gebied komen. Die scholen krijgen nu geen toeslag voor die leerlingen. Lees verder

Dit blijkt uit de reacties op de bekendmaking van de postcodelijst voor de impulsgebiedentoeslag. Sommige scholen zijn blij verrast over de omvang van het budget dat zij ontvangen als toeslag impulsgebied, maar er zijn ook voorbeelden van scholen die net aan de verkeerde kant van de straat staan.

De betreffende scholen bepleiten meestal dat niet de postcode van de school,  maar de postcode van het adres van het kind bepalend zou moeten zijn. Die benadering is nogal verschillend van de huidige tweezijdige opzet. Het kind als zodanig wordt ‘meegenomen’ in de bepaling van het schoolgewicht, voor de toeslag gaat het om de omgeving waarin de school staat.

De postcode als grondslag voor de bepaling van de impulsgebieden is wel aan de orde geweest in de onderwijscommissie van de Tweede Kamer, maar een uitvoerige brief met de laatste uitwerking is recent verstuurd, dus wellicht wordt er door de Kamer nog op gereageerd. De verwachting is echter dat het blijft zoals het nu is vastgelegd.

Niet geoormerkt
Een andere vraag die vaak wordt gesteld betreft de toekenning van het bedrag en de voorwaarden die er aan zijn verbonden. Is het bedrag geoormerkt en moet het toegekend worden aan de betreffende school?

Het antwoord kan duidelijk zijn: het bedrag is niet geoormerkt en is ‘gewoon’ een lumpsumbedrag dat wat de berekening betreft uitgaat van de schoolkenmerken maar beschikbaar komt aan het bestuur, die het kan toedelen naar ook andere scholen. Daarbij geldt wel dat dit budget een onderdeel is van het ‘meerjarig financieel beleid’.

De verwerking in de meerjarenbegroting plus de criteria op basis waarvan de verdeling plaatsvindt moet het bestuur voorleggen aan de GMR ter advisering (WMS art. 16, lid 2).  Dezelfde benadering geldt ook voor het bedrag dat verkregen wordt als compensatie en eventuele aanvullende compensatie gewichtenregeling.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl