Praat op ALV mee over stevige positie VOS/ABB

Efficiënte samenwerking voor een krachtig geluid van het onderwijs én behoud van de assertieve belangenbehartiging voor de openbare en algemeen toegankelijke scholen en hun besturen. Daarover wil VOS/ABB tijdens de algemene ledenvergadering op 28 november met de leden discussiëren. U kunt hieronder alvast online reageren. Lees verder

VOS/ABB en de andere besturenorganisaties hebben de intentie uitgesproken om samen met de VO-raad in federatief verband de algemene belangenbehartiging voor het voortgezet onderwijs ter hand te nemen. De besturenorganisaties willen dit ook graag voor het primair onderwijs, maar het proces tot samenwerking met de PO-Raad verkeert op dit moment nog in een minder vergevorderd stadium.

Samenwerking wordt van belang geacht voor alle scholen en besturen. De samenwerking moet wat VOS/ABB betreft duidelijk gepaard gaan met behoud van meerwaarde voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De door VOS/ABB beoogde samenwerking kan worden samengevat in de term ‘eenheid in verscheidenheid’. De gedachte is dat de sectororganisaties zich alleen concentreren op taken die het gehele scholenveld raken. Voorbeelden hiervan zijn de cao-onderhandelingen, huisvesting en bekostiging. Daarvoor leveren overigens ook de besturenorganisaties expertise en input. Een mooi voorbeeld hiervan is de door VOS/ABB en PO-raad gezamenlijk aangereikte checklist voor het opheffen van de huidige samenwerkingsverbanden in het kader van de invoering van passend onderwijs.

Assertieve belangenbehartiging
VOS/ABB hecht daarnaast veel waarde aan de eigen assertieve belangenbehartiging en dienstverlening aan de leden in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook regionaal en lokaal, dus dicht bij de context waarbinnen de schoolbesturen opereren.

Op deze manier oefent VOS/ABB steeds weer invloed uit op de kwaliteit, de positie en de maatschappelijke waarde van het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs. Dat achten wij van belang voor een in alle opzichten gezonde samenleving op basis van waarden en normen en wederzijds respect. Wij horen van veel leden dat zij dit zeer op prijs stellen.

De inzet is dan ook om in dit kader de samenwerking waar nodig steviger en nog effectiever vorm te geven, nadrukkelijk vanuit de eigen juridische entiteit. Op die manier blijft voor VOS/ABB de inzet voor de openbare en algemeen toegankelijke identiteit op de voorgrond staan.

Ook de banden met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) worden in dit kader verder aangetrokken. De huidige samenwerking met VOO uit zich onder meer in het gezamenlijke magazine School! en de jaarlijkse School!Week, waarmee het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zichzelf krachtig op de kaart zet.

Als u tijdens de algemene ledenvergadering wilt meediscussiëren over de manier waarop VOS/ABB haar positie ten behoeve van de leden verder kan versterken, komt u dan op 28 november naar Bilderberg Hotel De Klepperman in Hoevelaken bij Amersfoort. De ALV is van 13 tot 14 uur. Als u nu al uw mening wilt geven, kunt u dat doen met de onderstaande online reactiemogelijkheid.

Aansluitend op de ALV vindt op dezelfde locatie in Hoevelaken het VOS/ABB-symposium over TOP-scholen plaats. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl