Presentaties symposium passend onderwijs

Twee presentaties die zijn gegeven tijdens het gratis toegankelijke VOS/ABB-symposium over passend onderwijs en aansprakelijkheid zijn online beschikbaar.

Het symposium werd op woensdag 4 december gehouden in Amersfoort. Het sloot aan op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB. Mede-organisator van het symposium was VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon. Er waren drie sprekers, die op verschillende aspecten van passend onderwijs en aansprakelijkheid ingingen: Pieter Huisman, Brechtje Paijmans en Klaas te Bos.

Mogelijke conflicten
Pieter Huisman is bijzonder hoogleraar onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn leerstoel wordt mede door VOS/ABB in stand gehouden. Het terrein waarop Huisman actief is, betreft specifiek het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De Rotterdamse hoogleraar gaf in zijn presentatie een toelichting op mogelijke conflicten die na de invoering van passend onderwijs kunnen ontstaan tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Die mogelijke conflicten kunnen gaan over de vraag wie precies verantwoordelijk en dus aansprakelijk is voor de toelating en verwijdering van leerlingen.

Huisman wees erop dat met passend onderwijs in feite geen zorgplicht, maar aanmeldingsrecht ontstaat: ouders hebben het recht hun kind aan te melden bij een school van hun keuze en de onderwijsorganisatie waar het kind is aangemeld moet zorgen voor een passend onderwijsaanbod binnen of buiten de eigen organisatie.

Hij wees er ook op dat er na invoering van Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 ook de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van invloed blijft. Op basis van die wet kunnen ouders van een leerling bij een conflict naar het College voor de Rechten van de Mens. Adviezen van dit college zijn niet bindend, maar wordt over het algemeen wel als zodanig beschouwd.

Privaat en publiek recht
Brechtje Paijmans is advocaat bij Doelen Advocatuur en docent/onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Zij is dit jaar gepromoveerd op haar proefschrift De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. In haar toelichting ging ze in op de vraag of scholen aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze na invoering van de Wet passend onderwijs niet aan de zorgplicht zouden voldoen.

In haar toelichting ging ze in op de zorgplicht van scholen voor leerlingen met een bepaalde zorgbehoefte en de daaraan gekoppelde mogelijke aansprakelijkheid van deze scholen. ‘De school kan wel worden afgerekend op de input, maar niet op de output’, aldus Paijmans. Het is van belang dat de school kan aantonen dat er voldoende actie is ondernomen en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Hoofdelijk aansprakelijk
Klaas te Bos was tot voor kort werkzaam voor VOS/ABB. Hij ging dit jaar met pensioen, maar is nog altijd actief betrokken bij de vereniging en diverse bestuurlijke en juridische kwesties die het bestuur van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken.

Hij ging onder andere in op de mogelijkheid dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat er zaken in hun organisatie niet goed zijn gegaan. In eerste instantie zal weliswaar het bestuur als rechtspersoon worden aangesproken, maar hoofdelijke aansprakelijkheid is dus ook mogelijk. Dit geldt tevens voor interne toezichthouders.

Te Bos signaleert een maatschappelijke trend dat de rol van bestuurders en toezichthouders steeds meer onder het vergrootglas komt te liggen. Die trend hangt samen met misstanden bij onder andere woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Een voorbeeld uit die laatste categorie is de gevallen onderwijskolos Amarantis.

Het is volgens Te Bos nog niet duidelijk wat een wetsvoorstel van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in dit kader zal betekenen voor het onderwijs. Opstelten wil dat er voor interne toezichthouders strakkere regels komen en dat de drempel om hen op hun handelen aan te spreken omlaag moet. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de semi-publieke sector.

Downloaden
De presentaties van Pieter Huisman en Klaas te Bos zijn in digitale vorm beschikbaar:

Brechtje Paijmans stelt haar presentatie niet online beschikbaar. Wel kan VOS/ABB u haar presentatie op verzoek per post toesturen. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Presentatie Brechtje Paijmans’. Vermeld in uw verzoek duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarop de presentatie wilt ontvangen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl