Prijzen LS 2007-2008 april 2007

In bijgaand Excel-bestand zijn alle bedragen opgenomen die in de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 worden gepubliceerd. De gegevens staan in afzonderlijke werkbladen voor de basisschool, de sbo, het samenwerkingsverband en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De indexering tot en met maart … Lees verder

In bijgaand Excel-bestand zijn alle bedragen opgenomen die in de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 worden gepubliceerd. De gegevens staan in afzonderlijke werkbladen voor de basisschool, de sbo, het samenwerkingsverband en voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De indexering tot en met maart 2007 leidt tot een verhoging met 0,63 %. Daarin zijn dan alle wijzigingen van algemene salarismaatregelen en premies meegenomen. Wijzigingen die nog gaan plaatsvinden zullen nog tot bijstelling kunnen leiden, bijvoorbeeld als gevolg van de nieuwe CAO die er nog moet komen.

De Regeling moet nog door de staatssecretaris getekend worden. Het is de bedoeling dat dit voor 1 april gebeurt en dat de publicatie in het Staatsblad voor 15 april plaatsvindt. De beschikkingen van Cfi zullen omstreeks 13 april arriveren bij de besturen.

Zoals al eerder bericht moet de landelijke GGL (gemiddeld gewogen leeftijd) nog iets worden bijgesteld en daarmee de landelijke GPL-bedragen, omdat heel veel correcties op de GGL-opgave van 1 oktober 2006 nog in november zijn doorgevoerd. Het betreft zo’n 2200 van de 8000 scholen. De landelijke GPL-waarden zullen daardoor slechts heel weinig bijgesteld hoeven te worden en zullen dan iets omhoog gaan. De beschikkingen die Cfi nu toestuurt zijn gebaseerd op de opgave van de GGL zoals die in november uit CASO is gehaald. Er is dus een goede kans dat die beschikking met een onjuiste GGL van de school is berekend.

Dit zal in de juli-beschikking allemaal worden gecorrigeerd. Het departement streeft ernaar om de correctie van de GGL te beperken door uit te gaan van de opgave zoals die in december bekend is en waarin dan alle mutaties t/m november zijn verwerkt. Zodra dat duidelijk is zullen Cfi en OCW daarover nadere informatie verstrekken. Op die wijze kan wellicht voorkomen worden dat tegen heel veel beschikkingen bezwaar wordt aangetekend. De lijst van december is bij ieder administratiekantoor bekend want die kan het ophalen uit het CASO-systeem.

We streven ernaar om op zo kort mogelijke termijn ook alle instrumenten in de Toolbox op deze website bij te stellen naar het prijsniveau van 2007/2008.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl