Procedure Rugzak SBO

In het kader van de invoering van de regeling leerlinggebonden financiering worden er regelmatig vragen gesteld over de positie van de speciale school voor basisonderwijs (SBO).
In dit artikel een overzicht van het wettelijk kader. Lees verder

Wat zegt de wet?
Voordat er sprake kan zijn van een Rugzak dienen ouders een positieve beschikking te hebben van een commissie voor de indicatiestelling (CvI). Deze CvI wordt in stand gehouden door een Regionaal Expertise Centrum (REC). Ouders dienen een beschikking te vragen bij het REC in de RECregio van hun woonplaats.

Volgens artikel 28c 1e lid (WEC) komt de leerling met een positieve beschikking in aanmerking voor een leerlinggebonden budget (de Rugzak). Vervolgens zegt artikel 70a lid 2 (WPO) dat indien de leerling wordt ingeschreven op een SBO het bevoegd gezag de reden voor inschrijving dient te melden aan de minister. Het gaat hierbij om nieuw ingeschreven leerlingen. In het 6e lid van dat artikel neemt de minister alvast een voorschot op veel inschrijvingen bij een SBO, met de melding dat de Rugzak gekort kan worden door de bedragen in de Algemene Maatregel van Bestuur te wijzigen.

Voordat een SBO-bestuur over kan gaan tot inschrijving dient er conform artikel 40 lid 3 (WPO) een positieve beschikking te liggen van de PCL. Hierbij is dus ook artikel 19 lid 2 onder d en e. (WPO)van toepassing, waarin staat dat in het zorgplan de procedures voor onderzoek en plaatsing op een SBO én de werkwijze van de PCL in het zorgplan dienen te zijn beschreven.

Door de nieuwe regelgeving wordt overigens in artikel 23 lid 1 (WPO) een volzin toegevoegd die aangeeft dat een PCL geen negatieve beschikking kan geven op grond van het gegeven dat men de problematiek te zwaar acht als een CvI vervolgens of daarvoor al heeft aangegeven dat de problematiek te licht is voor een positieve beschikking van de CvI. Een PCL kan dus als er een negatieve beschikking van een CvI ligt niet een negatieve beschikking geven met als argument dat de problematiek te zwaar is, wel kan men negatief beschikken als men van opvatting is dat de leerling naar het regulier onderwijs kan (een negatieve beschikking van een CvI is dus niet automatisch een positieve beschikking voor een SBO).

In de invoeringsnotitie staat de omvang van de Rugzak aangegeven. Voor het (speciaal) basisonderwijs is dit met uitzondering van doof, meervoudig gehandicapt en zeer moeilijk lerend (vanaf groep 3) 19 fre’s en een MI deel van (uitgezonderd doof en zeer moeilijk lerend) € 850,-.
Bij SBO is artikel 124 (WPO) van toepassing, dat wil zeggen dat bij toename op de eigen peildatum en bij een leerlingaantal op de SBO boven de 2% het samenwerkingsverband dient over te dragen, dus ook voor Rugzakleerlingen. Natuurlijk kan in overleg met het SBO bestuur worden afgesproken dat men (een deel van) het zorgbudget via de Cfi melding voor Rugzakleerlingen weer terug overdraagt aan de centrale dienst.

Beleid vaststellen
Er doen zich vanaf 1 augustus 2 mogelijke scenario’s voor.
Allereerst is het zo dat een SBOschool de ouders van een deel van de eigen leerlingen kan informeren over de Rugzak en de ouders verzoeken een beschikking aan te vragen. Het kan immers zo zijn dat de SBOschool op grond van de criteria (zie gele katern van Uitleg nr. 7) van opvatting is dat een aantal leerlingen (bijvoorbeeld met een IQ tussen de 60 en 70 en bijkomende problematiek) tot cluster 3 of leerlingen met ernstige gedragsproblemen tot cluster 4 behoren. Naar de ouders wordt vervolgens aangegeven dat de leerling wel op de SBOschool mag blijven.
Stel dat het gaat om een leerling van groep 4 die een positieve beschikking krijgt voor het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3). Dan betekent dat in personele zin dat de SBOschool voor de leerling:
A de basisbekostiging ontvangt van 8,81 fre
B de zorgbekostiging ontvangt van 12,6 fre, en
C de Rugzak ontvangt van 39 fre (of bij cluster 4 19 fre), en
D recht op ambulante begeleiding vanuit een RECschool (ca. 16 fre’s).
Aangezien het om zittende leerlingen gaat hoeft er geen PCL beschikking te worden gevraagd en heeft formeel het samenwerkingsverband geen invloed.
Het lijkt echter voor de hand te liggen hier met het SBO nadere afspraken over te maken.

Een tweede kwestie betreft de vraag of ouders met een leerling met een Rugzak en dus een positieve beschikking van de CvI via de PCL naar de SBOschool willen.
Vragen die hier gesteld kunnen worden:

  • Is dit wel de integratie zoals bedoeld is, het is toch een speciale school voor basisonderwijs?
  • Wordt er in de criteriastelling van de PCL rekening met deze doelgroep gehouden?
  • Moeten de criteria van de PCL worden bijgesteld, bijvoorbeeld door aan te geven dat leerlingen met en IQ < 70 niet toelaatbaar zijn?
  • Als de SBOschool vervolgens Rugzakleerlingen toelaat, moeten er dan middelen worden (terug) overgeheveld naar de centrale dienst?

Al met al lijkt het zaak dit in goed overleg tussen samenwerkingsverband en het SBO af te stemmen.