Professionalisering en begeleiding

De werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, waaronder VOS/ABB, hebben afgesproken de negen streefdoelen van het convenant ‘Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel’ onder de aandacht van hun leden te brengen. Lees verder

Verdere professionele ontwikkeling van het onderwijspersoneel, inclusief het management, heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs, op effectieve onderwijsinnovatie en op succesvolle schoolontwikkeling. Onderwijsorganisaties die over voldoende en gekwalificeerd personeel beschikken leveren de beste prestaties. Steeds meer scholen zijn zich bewust van de noodzaak en het belang van investering in het menselijk kapitaal.

In het convenant staan negen streefdoelen die onder de aandacht van de onderwijswerkgevers worden gebracht:

  • Scholing en begeleiding van zij-instromers
  • Begeleiding beginnend onderwijspersoneel
  • Vermindering aantal on(der)bevoegde leraren vo
  • Onderhoud bekwaamheid en verdere professionalisering
  • Professionalisering van directeuren po
  • Meer vrouwen in management
  • Opleiden in de school
  • Innovatie in po en vo
  • Strategische meerjarenpersoneelsplanning

De handreikingen in het convenant zijn geen statisch geheel. Ze worden aangevuld met nieuwe ontwikkelingen, verdieping van thematieken en nieuwe praktijkvoorbeelden. Voor dat laatste wordt een beroep gedaan op de scholen.

Andersom kunnen de scholen een beroep op de organisaties, waaronder VOS/ABB, bij het (verder) vormgeven van strategisch personeelsbeleid.

Klik hier voor meer informatie.Informatie; Silvia Schouten, 0348-405255, sschouten@vosabb.nl