Protocol ouders

Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld om ouders die niet meer met elkaar in gesprek zijn en die strijden om rechten van hun kind(-eren) met een eenduidig en duidelijk schoolbeleid te benaderen en te behandelen. Lees verder

1.  Als een leerkracht weet dat ouders met elkaar en omtrent hun kind(-eren) een conflict hebben, wordt dit ogenblikkelijk gemeld bij de adjunct-directeur/locatieleider;

2.  Er wordt op verzoek gezamenlijk of apart een afspraak gemaakt met beide ouders om de situatie te kunnen beoordelen en het schoolbeleid toe te lichten;

3.  Bij dat gesprek is de groepsleerkracht, adjunct-directeur/locatieleiding en/of Interne Begeleider (IB) aanwezig;

4.  Van dat gesprek wordt door de leerkracht een verslag gemaakt;

5.  Dat verslag (met afspraken) wordt aan locatieleiding, Interne Begeleiding en beide ouders gegeven. Een kopie van dat verslag is in het logboek aanwezig;

6.  Wettelijk is het zo dat in geval van een conflict beide ouders verantwoordelijk blijven voor hun kind(-eren) totdat de rechter (of in afspraak met beider advocaten) een uitspraak heeft gedaan over de toekenning van het ouderlijk gezag en/of een eventueel straatverbod voor een van beide ouders. Voor ons zijn de gegevens die ouders gegeven hebben bij de inschrijving conform de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente bepalend;

7.  De school is geen partij in geval van een conflict;

8.  Beide ouders hebben recht om geïnformeerd te worden over de ontwikkeling (resultaten) over hun kind(-eren). Dit betreft uitsluitend informatie over de schoolse situatie.

9.  Het kind wordt alleen aan de gezaghebbende ouder meegegeven, tenzij vooraf met de ouders en de leerkracht anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd;

10.  In geval de ouder het kind ophaalt onder schooltijd, wordt dit onmiddellijk gemeld bij de adjunct-directeur/locatieleiding. Deze neemt indien noodzakelijk contact op met de andere ouder;

11. Inzake dit schoolbeleid krijgen de ouders dit mee op papier en wordt het gepubliceerd in de schoolgids;

12. Aan derden (bijv. advocaten, Raad van Kinderbescherming en andere instanties of familie) wordt geen informatie verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting besta

SCHOOLBELEID  OUDERS-KIND

1. Tenzij een rechterlijke uitspraak anders vermeldt gelden de volgende regels voor wat betreft schoolbeleid:
– beide ouders maken omtrent het ophalen van hun kind afspraken;
– ouders maken deze afspraken tijdig kenbaar naar school, ook bij eventuele wijzigingen;
– school is verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle kinderen en personeel;
– indien een van beide ouders (of familie) het kind tegen afspraken in toch ophaalt, dan wordt het kind niet meegegeven.

2. Beide ouders hebben recht om informatie te krijgen over de ontwikkeling van het leren van hun kind. Dit betreft:
– de leerresultaten van alle vakken;
– toetsresultaten (methodisch en niet-methodisch);
– verzuim van het kind;
– schoolgedrag van het kind;
– sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind;
– eventuele onderzoeken onder verantwoordelijkheid van de IB.
Er wordt geen enkele privé-informatie over de ouders door school uitgewisseld.

3. De schoolinformatie over het kind wordt uitsluitend rechtstreeks aan de andere ouder gegeven (dus geen familie, andere instanties, advocaten, enz.).
De informatie over schoolresultaten gebeurt 3x per jaar (december, maart en juni); dat kan indien door ouders gewenst  worden uitgebreid tot één gesprek per maand in de andere maanden dan de reguliere oudercontacten.