PvdA wil investeren in excellent onderwijs

De Partij van de Arbeid stelt in haar conceptverkiezingsprogramma excellent onderwijs centraal. Dat is onder meer nodig voor emancipatie en goed burgerschap. De PvdA wil in twee kabinetsperioden in totaal 20 miljard bezuinigen. In de kabinetsperiode daarna moet nog eens 9 miljard worden gekort. In het onderwijs moet echter extra worden geïnvesteerd, maar het is onduidelijk hoeveel geld de PvdA daarvoor wil uittrekken. Lees verder

In het conceptprogramma staat dat de kwaliteit van het onderwijs over de hele linie omhoog moet. Scholen zijn er volgens de partij van Job Cohen in eerste instantie om rekenen, taal en kennis van de wereld bij te brengen. Scholen zouden veel meer dan nu de ambitie moeten hebben om het beste onderwijs te realiseren.

Zwakke scholen
Scholen die stelselmatig zwak blijven, moeten van de PvdA onherroepelijk dicht. Besturen met veel zwakke scholen moeten worden belemmerd om nieuwe scholen te stichten. Hier is het beleid van oud-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW herkenbaar, die ten strijde trok tegen islamitische schoolbesturen die slechte onderwijskwaliteit boden.

De PvdA is tegen verdere bestuurlijke schaalvergroting. Daarbij wordt de fusietoets genoemd, zoals die onder PvdA-minister Ronald Plasterk van OCW is geïnitieerd. De salarissen in het onderwijs moeten gekoppeld blijven aan die in de markt, vindt de PvdA. Daarbij moeten leerkrachten voldoende scholingsmogelijkheden hebben.

Voor- en vroegschoolse educatie
De partij wil verder dat er meer voor- en vroegschoolse educatie (vve) komt, onder meer om onderwijsachterstanden eerder te signaleren. Vve zou een standaardvoorziening moeten worden voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Ook brede scholen vergen meer aandacht. De PvdA wil brede scholen met opvang, sport en cultuur. Regels die de vorming van brede scholen in de weg staan, moeten worden afgeschaft.

In het voortgezet onderwijs moet flexibeler worden omgegaan met het moment waarop leerlingen keuzes moeten maken. Daarbij noemt de PvdA schakelklassen, kopklassen en voetklassen. Met brede brugklassen van twee leerjaren moet de selectie in vmbo en havo op een later moment dan nu plaatsvinden.

Passend onderwijs
De PvdA wil meer aandacht voor zorg in het onderwijs. Jeugdzorg en passend onderwijs moeten beter op elkaar aansluiten. Schoolmaatschappelijk werk is vooral in het (v)mbo onmisbaar.

De partij van voormalig emancipatieminister Plasterk noemt in het conceptprogramma expliciet het thema homoseksualiteit. Scholen zouden hier meer aandacht voor moeten hebben. Geen enkele leerling of leraar mag op basis van zijn of haar seksuele geaardheid worden geweigerd.

Klik hier voor het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA.