Ramen open, en deuren ook!

Met het schrappen van de religieuze identiteit van koepelorganisatie Signum, verdwijnt het rooms-katholieke basisonderwijs uit bisschopsstad Den Bosch. Een treurige ontwikkeling? Ik denk het niet. Lees verder

Door deze keuze sluit het schoolbestuur aan bij de ontwikkelingen in onze samenleving. Die heeft haar waarden en normen weliswaar gestoeld op de christelijke traditie, maar er is tevens ruimte voor een diversiteit aan culturen en opvattingen. Kinderen moeten die rijkdom meekrijgen. Door hier als school bewust mee om te gaan, kun je alle ramen open zetten, zonder dat alles wegwaait. Sterker nog: zet ook de deuren open en heet leerlingen met diverse achtergronden welkom om de rijkdom van de samenleving binnen te halen.

De ervaring leert dat ouders graag willen dat hun kinderen ‘iets’ meekrijgen van het geloof. De kracht van openbaar onderwijs is dat de school vanuit de openbare gedachte, dus vanuit diverse invalshoeken, naar religies kan kijken. Dit is een geweldige kans om kinderen kennis te laten maken met levensbeschouwing. Ze beperken hun blik niet tot één stroming of visie, maar leren wat diversiteit is.

Daarnaast biedt het openbaar onderwijs kinderen de mogelijkheid om vormingsonderwijs in een specifieke richting te volgen, indien hun ouders dat wensen. Vanuit een landelijk dienstencentrum wordt naast humanistisch vormingsonderwijs ook protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch en hindoeïstisch godsdienstonderwijs op openbare scholen verzorgd.

Het verdwijnen van de rooms-katholieke basisscholen in Den Bosch betekent dus niet dat er voor katholieke leerlingen geen plaats meer is!

Marleen Lammers MSc, beleidsmedewerker VOS/ABB