Rapporten over achterstanden en kwaliteitszorg

De verantwoordelijkheidsverdeling in de voor- en vroegschoolse educatie tussen de gemeenten en de schoolbesturen kan negatieve effecten hebben. Dit (en meer) staat in de beleidsdoorlichting onderwijsachterstanden, zoals die in opdracht van het ministerie van OCW voor de periode 2002-2008 is uitgevoerd door het SCO-Kohnstamm Instituut. Tegelijkertijd met de beleidsdoorlichting heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW een rapport over kwaliteitszorg naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder

De onderzoekers van het SCO-Kohnstamm Instituut stellen dat de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie ook onder druk kan komen te staan door het streven om met VVE alle kinderen te bereiken.

In de beleidsdoorlichting staat tevens dat het plausibel is te veronderstellen dat de gewichtenregeling ertoe heeft geleid dat de achterstanden onder allochtone basisschoolleerlingen kleiner zijn geworden. Dit vertaalt zich in een grotere doorstroom naar havo en vwo.

Het is nog te vroeg, zo stellen de onderzoekers, om te bepalen welke effecten  de herijking van de gewichtenregeling zal hebben. Het gewichtengeld ging voor de herijking voornamelijk naar basisscholen met veel allochtone leerlingen (vooral in de stad), terwijl na de herijking ook scholen met autochtone achterstandsleerlingen (vooral op het platteland) er profijt van kunnen hebben.

Sterkere rol besturen
In de beleidsdoorlichting wordt eveneens melding gemaakt van de sterkere rol die de schoolbesturen in de onderzochte periode hebben gekregen. Die versterking ging ten koste van de invloed van de gemeenten. Eén en ander betekent volgens het SCO-Kohmstamm Instituut ‘dat er weinig externe sturing is op de inzet van schoolbesturen en hun scholen’. Dit zou leiden tot onduidelijkheid over wie waarop kan worden aangesproken. Ook de rol van de Inspectie van het Onderwijs is nog onvoldoende duidelijk, stellen de onderzoekers.

Tegelijk met de beleidsdoorlichting heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW een rapport van bureau Berenschot over onder meer kwaliteitszorg naar de Tweede Kamer gestuurd.

Klik hier voor de begeleidende brief van de staatssecretaris

Klik hier voor de beleidsdoorlichting onderwijsachterstanden van het SCO-Kohnstamm Instituut

Klik hier voor het rapport van bureau Berenschot over onder meer kwaliteitszorg