Referentiekader passend onderwijs nog onvolledig

Het concept van het referentiekader voor passend onderwijs is nog onvolledig, omdat helaas nog te veel onbekend is en concrete instrumenten nog niet beschikbaar zijn. Dat zegt specialist passend onderwijs Anna Schipper van VOS/ABB. Lees verder

Het concept van het referentiekader voor passend onderwijs, zoals dat door de sectorraden PO-Raad en VO-raad is gepubliceerd, zet volgens Schipper weliswaar een aantal zaken overzichtelijk op een rij, ‘maar het is vooral theoretisch en nog lang niet volledig’. Zo merkt ze op dat de wetteksten er nog niet zijn en dus nog niet in het concept staan en dat het algemene deel nog langs de ouderorganisaties moet.

Wat verder nog grotendeels ontbreekt aan het concept zijn informatie over medezeggenschap, communicatie over passend onderwijs en afspraken over evaluatie en monitoring. Ook staan er in het concept nog geen concrete instrumenten voor de invoering van passend onderwijs, terwijl besturen en samenwerkingsverbanden daar behoefte aan hebben. Schipper hoopt dat er snel meer duidelijk wordt over de invoering van passend onderwijs, zodat het concept kan worden aangevuld.

U kunt het concept downloaden uit de rechterkolom.

VOS/ABB denkt graag mee over ondersteuning voor de invoering van passend onderwijs. De ondersteuning kan bestaan uit advies op bestuurlijk, juridisch, financieel en procesmatig gebied.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl  

Bijlagen