Wat staat er in het nieuwe regeerakkoord?

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat onder andere dat er hogere kwaliteitseisen aan leraren en managers in het onderwijs worden gesteld. Dat is volgens Rutte II nodig om Nederland uit de crisis te helpen. Lees verder

‘Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven. Mensen in de voorste linie van het onderwijs (…) moeten trots kunnen zijn op hun werk en zich gesteund weten door hun leidinggevenden’, zo staat er.

Investeren in kwaliteit
Er moet volgens Rutte II extra worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijspersoneel, ook in de managers. ‘Dit zijn de mannen en vrouwen van wie we het moeten hebben.’ Het nieuwe kabinet wil hierover afspraken maken met het hele onderwijsveld. 

Ook talenten van leerlingen moeten zoveel mogelijk worden getriggerd: ‘Talent meer uitdagen en achterstanden verkleinen, ook als je geboren bent in een migrantenfamilie, een gezin met een laag inkomen of deelneemt aan het speciaal onderwijs.’

VVD en PvdA zeggen zoveel belang aan goed onderwijs te hechten, dat zij het onderwijs ‘buiten de bezuinigingen hebben weten te houden en er in deze crisistijd zelfs in investeren’.  

Voldoende stageplekken
In het regeerakkoord staat verder dat de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs een ‘techniekpact’ moeten afsluiten. Daarin komen afspraken over voldoende stageplekken en een verkorte opleiding in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Het aantal voortijdig schoolverlaters moet verder omlaag. Er moet de komende vier jaar een extra impuls worden gegeven aan ICT in het onderwijs.

Het nieuwe kabinet wil, net als vorige kabinetten, de regeldruk in het onderwijs verder verlagen. Andere punten die worden genoemd, zijn het zo effectief mogelijk benutten van onderwijstijd, modernisering van de huidige wettelijke norm voor onderwijstijd, de afbouw van de BAPO-regeling en het versneld voldoen aan beloningscodes. 

Pf/Vf moderniseren
Ook wil Rutte II de eisen voor de lerarenopleidingen aanscherpen, het Participatie- en Vervangingsfonds moderniseren en de menselijke maat in het onderwijs in de gaten houden. In krimpgebieden moeten alle vormen van samenwerking mogelijk zijn, waarbij verschillende denominaties en de fusietoets niet in de weg mogen staan. 

Het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs gaan vallen onder het gebudgetteerde stelsel van passend onderwijs. De ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs verdwijnen. De lastenverzwaring voor ouders die hiervan het gevolg is, wordt deels gecompenseerd.

Een ander belangrijk punt uit het regeerakkoord is dat uit het Gemeentefonds 256 miljoen euro wordt overgeheveld naar de scholen ten behoeve van hun huisvesting.

Financieel Bé Keizer komt binnenkort met een grondige analyse van het regeerakkoord. Hij zal specifiek ingaan op de financiële en andere gevolgen voor schoolbesturen. 

U kunt het regeerakkoord downloaden uit de rechterkolom. 

Bijlagen