Regeling bekostiging personeel aangepast

De Regeling bekostiging personeel PO 2007 – 2008 is op diverse onderdelen aangepast. Het gaat voor het primair onderwijs om aanpassingen van het convenant schoolleider PO, de bijzondere bekostiging cluster 4-scholen, de bedragen voor visueel gehandicapten en de specifieke uitkering onderwijsachterstanden gemeenten. Voor het voortgezet onderwijs zijn de bedragen leerlinggebonden budget 2007 – 2008 aangepast. Lees verder

De zogenoemde convenantsgelden beloning schoolleider primair onderwijs zijn in deze aangepaste regeling opgenomen. Het bedrag van € 4.600 is ongewijzigd gebleven. Scholen die op de teldatum 1 oktober 2006 195 leerlingen of minder hadden, komen voor deze vergoeding in aanmerking. Het bedrag maakt onderdeel uit van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid.

De voortdurende groei van het aantal cluster 4-leerlingen is naar analogie van vorig jaar aanleiding geweest om een aanvullende regeling te treffen voor cluster 4-scholen met sterke groei.Scholen, die per 1 augustus 2007 te maken hebben met een groei van het aantal ingeschreven leerlingen (exclusief leerlingen op residentiële plaatsen) van meer dan 10% ten opzichte van de meest recente teldatum, kunnen in aanmerking komen voor een bijzondere bekostiging. Het gaat hier om de groei van het totaal aantal geïndiceerde leerlingen van de school. De bijzondere bekostiging omvat de periode 1 augustus 2007 t/m december 2007.

De bedragen voor het personeels- en arbeidsmarktbeleid van de instellingen voor visueel gehandicapten voor het jaar 2006 – 2007 zijn aangepast op basis van gecorrigeerde gegevens van betrokken instellingen.

Het bedrag per schoolgewicht in het kader van de specifieke uitkering aan gemeenten ter bestrijding van onderwijsachterstanden is verhoogd. De verhoging komt neer op 0,63% en is gebaseerd op de ontwikkeling van de genormeerde gemiddelde personeelslasten van leraren van basisscholen.

Voor de scholen voor voortgezet onderwijs zijn de bedragen leerlinggebonden budget voor het schooljaar 2007 – 2008 aangepast.

De details over de aanpassingen zijn te vinden in de regeling, die is te downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.

Bijlagen