Regeling personele bekostiging PO 2010-2011

De nieuwe Regeling personele bekostiging PO 2010-2011 is ondertekend door de minister en beschikbaar. In de rechterkolom van dit bericht vindt u de complete tekst en het Excel-bestand met daarin alle bedragen.

Lees verder

De bedragen zoals die nu gepubliceerd zijn voor 2010-2011, zullen in juli naar verwachting niet veel meer veranderen. De verandering heeft dan met name betrekking op de gevolgen van de premiewijzigingen per 1 januari 2010. De inschatting van deze premieveranderingen is een zeer beperkte verhoging van enkele tienden van procenten, waarschijnlijk circa 0,3 procent.

Meestal was het zo dat de aprilpublicatie beter niet gebruikt kon worden voor het maken van de meerjarenbegroting, omdat de verhoging in juli nog substantieel was. Nu die verhoging zeer beperkt zal zijn, kan de meerjarenbegroting nu al wel goed worden gemaakt. Met het oog daarop zullen zo spoedig mogelijk de instrumenten in de VOS/ABB-Toolbox aan de nieuwste cijfers worden aangepast.

Gemiddelde personeelslast
De GPL-ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 1,381 procent. De indexering voor de directie bedraagt 2,640 procent, met name als gevolg van de hogere salariëring voor de adjunct-directeuren. De index voor het onderwijsondersteunend personeel (van belang voor het (V)SO) bedraagt 0,918 procent.

Er volgt nog een afzonderlijke publicatie over deze wijzigingen en de doorwerking ervan in de werkgeverslasten.

Bestuur en management
Het budget B&M is vrijwel compleet verdwenen. Alleen kleine basisscholen (met minder dan 145 leerlingen) houden op dit punt hun kleinescholentoeslag. Deze component is samengevoegd met de kleinescholencomponent, die al in het budget Personeels- en Arbeidsmarktbeleid (PAB) aanwezig was. Deze component bedraagt nu 11.142,56 euro minus 76,85 euro voor iedere leerling beneden de 145.

Het PAB voor de basisschool is iets verhoogd nu de € 7,73 per leerling die eruit was gehaald om godsdienst en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te bekostigen, structureel wordt bekostigd door de formatietoekenning voor elke basisschoollleerling met 0,0001 fte te verlagen.

Rugzak sbo
Zoals al eerder bericht, is de bekostiging van de rugzak in het speciaal basisonderwijs fors verlaagd. Dat geldt ook voor de bekostiging van de ambulante begeleiding van de leerlinggebonden financiering aan het (V)SO. In de regeling vindt u de nieuwe bedragen.

Er komt nog een aparte circulaire over het passend onderwijs en de stand van zaken daarvan. In dit kader volgt ook nadere informatie over de extra toekenning van de zogenoemde enveloppegelden voor passend onderwijs.

Die gelden waren aanvankelijk geraamd op 20 euro voor elke leerling in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs, maar door de overschrijding van het bekostigingsniveau van 2008 (het plafond in de bekostiging voor het (V)SO en de rugzakken) komt dat bedrag nu waarschijnlijk uit op 10 euro per leerling.

Zwarte scholen
De zwartescholentoeslag in het budget PAB voor basisschool, SBO en (V)SO was in 2009-2010 voor het laatst, zodat die overgangsregeling compleet ten einde is. Dat geldt ook voor de overgangsregeling lumpsum die vanaf 2006 aan de orde was. Elk bestuur heeft nu dezelfde normen voor de lumpsumbekostiging.

De vermindering van het aantal leerlingen met een gewicht heeft ertoe geleid dat het bedrag voor de impulsgebiedentoeslag weer hoger is dan eerder geraamd. Het wordt voor een school die in een betreffend postcodegebied ligt nu 1666 euro voor elke leerling met een gewicht 0,3 of 1,2. Het bedrag dat van toepassing is voor de compensatieregeling is ook geïndexeerd en bedraagt nu 3206,32 euro.

Samenwerkingsverbanden
De daling van het aantal schoolgewichten zorgt voor een hoger bedrag per schoolgewicht dat aan de samenwerkingsverbanden WSNS wordt toegekend, namelijk 80,11 euro. De drempel voor toepassing van de regeling gaat bovendien fors omlaag. Die is nu 75 schoolgewichten.

Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid loopt op 1 augustus 2010 de vierjarige periode ten einde. Omdat het kabinet demissionair is, worden de criteria verlengd tot 1 januari 2011. Voor de periode daarna is het de bedoeling nieuwe criteria te laten gelden, ook met het oog op verwachte wijzigingen in de wetgeving over voor- en vroegschoolse educatie.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl 

Bijlagen