Regeling personele bekostiging primair onderwijs

De Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2013-2014 is beschikbaar.

De bedragen voor 2013-2014 worden nog aangepast.  Dat heeft met name betrekking op de compensatie van de gestegen werkgeverslasten voor 2013. Deze compensatie wordt waarschijnlijk in juni bekend. In 2011 en 2012 was de compensatie 0,58 procent respectievelijk 0,42 procent.

De GPL voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,095 procent. De indexering voor de directie bedraagt eveneens 0,095 procent. Dit is vooral toe te schrijven aan het budget dat in het kader van het Actieplan LeerKracht aan de GPL is toegevoegd. In de GPL is voor de inkorting van het carrièrepatroon voor 2013-2014 gezamenlijk circa 13 miljoen euro verdisconteerd (functiemix).

Gewichten
De impulsgebiedentoeslag wordt gekoppeld aan de ophoging van de  GPL van het onderwijzend personeel. Hierdoor wordt voor een school die in een zo'n postcodegebied ligt 1683 euro per leerling met een gewicht van 0,3 of 1,2 uitgekeerd.

Het budget voor professionalisering van schoolleiders wordt via de directietoeslag uitgekeerd aan de schoolbesturen. De toeslag voor scholen tot en met 97 leerlingen bedraagt 2170 euro. Voor scholen met meer dan 97 leerlingen wordt dit bedrag twee keer uitgekeerd.

Omdat de bijzondere bekostiging voor professionalisering van schoolleiders op 1 januari 2013 is ingegaan, wordt het geld in het huidige schooljaar voor de maanden januari tot en met juli toegekend. Hierbij wordt uitgegaan van het aantal leerlingen op 1 oktober 2011.

Prestatiebox
Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt de aanpassing van de bedragen van de prestatiebox meegenomen in de regeling voor de bekostiging van het personeel. Voor het (speciaal) basisonderwijs krijgt een schoolbestuur 82,99 euro per leerling en 1954 euro per school. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat het om 128,52 euro respectievelijk 3420 euro.

De bezuiniging op het onderwijs van 57 miljoen euro in 2014 tot structureel 78 miljoen euro vanaf 2017 wordt in het schooljaar 2013-2014 verwerkt door het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid te verlagen met 2,14 procent. Voor het primair onderwijs komt dit neer op een afname met 15 miljoen euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl