Regeling structurele gegevenslevering

VOS/ABB krijgt de laatste tijd veel vragen over de regeling structurele gegevenslevering WPO en WEC. Deze regeling beschrijft welke gegevens, wanneer en op welke wijze structureel moeten worden geleverd aan de minister van OCW. Senior beleidsmedewerker Maurits Huigsloot licht een en ander toe. Lees verder

De regeling betreft leerlingen-, organisatie-, financiële en personele gegevens. Het gaat om het bundelen van de uitwerking van in de wet op hoofdlijnen beschreven gegevensleveringen. Voor een belangrijk deel is het al bestaande praktijk.

De regeling bestaat in hoofdzaak uit enkele artikelen waarin de te verstrekken gegevensgroepen worden genoemd en de (bestaande) levertermijnen zijn bepaald. De verschillende gegevensgroepen zijn in programma’s van eisen (pve’s) nader  uitgewerkt. De regeling is op 2 oktober jongstleden in werking getreden.

Hieronder worden per gegevensgroep de consequenties van de regeling aangegeven.

Bijlage 1: Pve elektronische gegevensuitwisseling tussen po-scholen en de IB-Groep.

Dit heeft betrekking op de nieuwe verstrekking van leerlingengegevens in samenhang met het persoonsgebonden nummer (pgn). Deze wijze van verstrekken moet per 1 oktober 2009 de bestaande telformulieren vervangen. Het pve bevat een gedetailleerde beschrijving de te verstrekken gegevens en de procedures waarop deze moeten worden uitgewisseld. Het is in overleg met onder meer VOS/ABB tot stand gekomen. De wettelijke basis is artikel 178a lid 3 WPO en artikel 164a lid 3 WEC.

De samenwerkende organisaties hebben de Stichting Persoonsgebonden Nummer in het Onderwijs (Stichting PGNO) opgericht om de invoering  van de nieuwe uitwisseling te ondersteunen. Het pve is uitgangspunt voor de nadere concretisering in leerlingenadministratiesystemen van de scholen. De stichting heeft hierover met de softwareleveranciers van deze systemen nadere afspraken gemaakt. Welke softwareleveranciers met de stichting afspraken hebben gemaakt staat op de website van het procesmanagement van de stichting. De scholen die een leerlingenadministratiesysteem gebruiken van een van deze leveranciers hoeven naar aanleiding van de publicatie van dit pve geen zelfstandige actie te ondernemen.

Tot nu toe hebben scholen in het invoeringstraject de sofinummers van zittende en in te schrijven leerlingen in de leerlingenadministratie opgenomen. De volgende fase gaat deze maand oktober in. Hierover vindt afzonderlijke berichtgeving plaats.  Meer informatie over de invoering van het pgn staat op de website van het procesmanagement van de stichting.

Bijlage 2:  Pve organisatiegegevens

Het pve organisatiegegevens heeft betrekking op gegevens van het bevoegd gezag en scholen in de Basisregistratie Instellingen (BRIN), die de organisaties zelf kunnen wijzigen zonder toetsing van het departement. Het gaat hier om formalisering van bestaande praktijk. De wettelijke basis is het Besluit informatievoorziening WPO/WEC.

Het pve is een nadere precisering van onderdeel A uit de bijlage bij artikel 3 van het besluit. De inwerkingtreding van de regeling heeft in zoverre gevolgen voor de huidige werkwijze dat met ingang van 1-8-2007 het papieren BRIN-mutatieformulier is vervallen. Wijzigingen kunnen alleen nog via de website van CFI worden doorgegeven.

Bijlage 3: Pve financiële gegevens

Dit pve beschrijft de financiële gegevens die het bevoegd gezag eens per jaar in een voorgeschreven formaat moet aanleveren. Deze gegevens vormen een subset van de jaarrekening. De wettelijke basis is het Besluit informatievoorziening WPO/WEC.

Het pve is een nadere precisering van onderdeel B uit de bijlage bij artikel 3 van het besluit. De inwerkingtreding van de regeling heeft geen gevolgen voor de huidige werkwijze.

Bijlage 4: Pve personele gegevens

Dit is voor een belangrijk deel een formalisering en uitwerking van de bestaande praktijk. Door de invoering van de lumpsumfinanciering zijn wijzigingen aangebracht in de gegevensomvang en inhoud. De consequenties daarvan zullen het komend jaar nader worden uitgewerkt. De wettelijke basis is het Besluit informatievoorziening WPO/WEC.

Het pve is een nadere precisering van onderdeel C uit de bijlage bij artikel 3 van het besluit. De inwerkingtreding van de regeling heeft dit jaar geen directe gevolgen voor de huidige werkwijze.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl