Regio-indeling passend onderwijs van kracht

De ministeriële regeling met de regio-indeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is per 1 januari in werking getreden. Lees verder

Met de invoering van passend onderwijs (1 augustus 2014) gaan schoolbesturen met elkaar samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden. Dit moet ertoe leiden dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt.

Regio-indeling
De nieuwe samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs worden gevormd door alle vestigingen van scholen voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in een bepaalde regio. In het voortgezet onderwijs bestaan de nieuwe samenwerkingsverbanden uit alle vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4, ook in een bepaalde regio.

Het bevoegd gezag is voor alle vestigingen aangesloten bij het samenwerkingsverband waarin de vestigingen zijn gelegen. Een bevoegd gezag kan dus bij verschillende samenwerkingsverbanden zijn aangesloten. Samenwerkingsverbanden kunnen zich laten registreren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en in het Basisregister Instellingen (BRIN).

Wat moet er gebeuren?
Het ministerie van OCW stuurt de contactpersonen van elk samenwerkingsverband deze maand een programma van eisen (pve) en een invulformulier. In het pve staat vermeld welke gegevens en documenten de samenwerkingsverbanden voor 1 november 2013 aan DUO moeten aanleveren en welke stappen zij moeten doorlopen.

Klik hier voor de ministriële regeling voor de regio-indeling passend onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl