Registratie van incidenten wordt verplicht

Scholen worden wettelijk verplicht een registratie van incidenten bij te houden. Het gaat om geweldsincidenten, maar ook om gevallen van bedreiging, discriminatie, vernieling, diefstal, seksuele intimidatie, wapen- en drugsbezit. Lees verder

Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Minister Van Bijsterveldt van OCW wil de registratie verplicht stellen om een goed veiligheidsbeleid te kunnen uitzetten.

‘De registratie van incidenten maakt zichtbaar in welke mate en in welke
frequentie bepaalde incidenten zich voordoen, zowel op schoolniveau, lokaal
niveau als landelijk niveau’, aldus de minister in een toelichting bij het wetsvoorstel. ‘Op basis van die informatie kan (zowel op schoolniveau, lokaal niveau als landelijk niveau) een veiligheidsbeleid worden geformuleerd of aangepast en kunnen zonodig gerichte, locatiegebonden maatregelen worden genomen. De registratie van incidenten moet op deze manier bijdragen aan een veiligere school.’

Eerder zijn in opdracht van OCW al pilots gedaan met incidentenregistratie op scholen. Die pilots maakten duidelijk dat een goede inbedding van de registratie binnen de organisatie van groot belang is voor het slagen ervan. Als het systeem eenmaal goed is ingevoerd, lukt het scholen om binnen drie minuten een incident registreren. Dit gebeurt overigens anoniem. Persoonsgegevens hoeven niet geregistreerd te worden. Een anonieme registratie acht de minister voldoende om het doel van een passend veiligheidsbeleid te halen. Scholen krijgen voorschriften over de wijze waarop incidenten geregistreerd moeten worden.

Hoewel de Raad van State vorig jaar nog adviseerde om de registratie te beperken tot een jaarlijkse steekproef op een representatief aantal scholen, vindt Van Bijsterveldt dat niet genoeg. Zij wil dat elk schoolbestuur inzicht krijgt in in de veiligheid op school om passende maatregelen te kunnen nemen. 

De Inspectie van het Onderwijs krijgt inzage in de incidentenregistratie. Ook zullen schoolbesturen de resultaten moeten bespreken met de medezeggenschapsraden, en ‘zo nodig’ met politie en gemeente.

De nieuwe wet is bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. In de rechterkolom kunt u het complete wetsvoorstel en de toelichting nalezen.

Bijlagen