Reglementen VF/PF voor 2007-2008

Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg en het bestuur van de Stichting Participatiefonds hebben de reglementen voor het schooljaar 2007-2008 vastgesteld. Ze bevatten enkele wijzigingen en toevoegingen in vergelijking met de vorige reglementen. Lees verder

Het gaat om het Reglement Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs, het Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en het Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra.

De belangrijkste wijzigingen in de reglementen Participatiefonds ten opzichte van 2006-2007:

Algemeen:
Verwijzingen naar het Rechtspositiebesluit WPO/WEC zijn vervangen door verwijzingen naar de CAO-PO. 

artikel 1.37: Vervanging (Vervangingsbetrekking)
Het artikel en de toelichting zijn gewijzigd. Het betreft een eerdere reglementswijziging die nu in de integrale tekst van het reglement is opgenomen.

artikel 1.38: Voormelding dreigend ontslag
De verplichting in het kader van de inspanningsverplichting tot het doen van de voormelding dreigend ontslag is uitsluitend van toepassing wanneer de betrokkene op de ontslagdatum 50 jaar of ouder is.

artikel 7.2: Formatievergelijking
De inzet van het schoolbudget (budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid) voor formatieve doeleinden is beperkt tot 50% van het totale budget (dit was eerst 65% van 90% van het budget). De reden voor deze beperking is dat het budget in de afgelopen jaren is uitgebreid terwijl het percentage van de verplichte inzet voor formatieve doeleinden gelijk is gebleven.

artikel 9 sub e: Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid;
Vanaf 1 februari 2007 is als gevolg van wijziging van het BZA bij een ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid geen functie-ongeschiktheidsadvies (foa) meer noodzakelijk. In artikel 9 sub e is dan ook de eis vervallen dat het medisch advies van UWV (foa) moet worden overgelegd. Er kan nu worden volstaan met de WIA-beschikking.

artikel 9 sub s: Ontslag van bovenformatief aangestelde leraren als bedoeld in de motie Dittrich.
Een nieuw artikel waarin de gevolgen van de beëindiging van de subsidie in het kader van het Convenant “Behoud pasafgestudeerde leraren” wordt geregeld.

artikel 33: Bekendmaking
Een nieuw artikel waarin is neergelegd op welke wijze het reglement bekend wordt gemaakt.

De belangrijkste wijzigingen in het reglement Vervangingsfonds ten opzichte van 2006-2007:

artikel 1.4: Bijdrage-inkomen
Het begrip coördinatieloon sociale verzekering is vervangen door het begrip bijdrage-inkomen.

artikel 1.22: Verplicht verzekerd personeel
De begripsbepaling en de toelichting zijn verduidelijkt. Dit betreft een reglementswijziging per1 augustus 2006 die nu in de integrale tekst van het reglement is opgenomen.

artikel 2: Afwezigheidsgronden
• Bekostigde vervanging is mogelijk gemaakt van werknemers die een vervroegd re-integratietraject volgen.
• In de toelichting is verduidelijkt wat onder extra kosten wordt begrepen.

artikel 23B: Vervanging van bovenschools management
De bekostigde vervanging van bovenschools management is mogelijk gemaakt. Dit betreft een reglementswijziging per 1 januari 2007 die nu in de integrale tekst van het reglement is opgenomen.

artikel 28: Bekendmaking
Een nieuw artikel waarin is vastgelegd op welke wijze het reglement bekend wordt gemaakt.

De integrale tekst van de reglementen kunt u vinden op www.vfpf.nl. Schoolbesturen krijgen de reglementen toegestuurd. Losse exemplaren kunt u bestellen bij de helpdesk diensten vf/pf via 045 – 5798107.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 – 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl