Rekenkamer: Effect zorgbeleid nog steeds vaag

Het ministerie van Onderwijs kan nog steeds niet beoordelen of zorgleerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in de Terugblik ‘Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs’. Lees verder

De Rekenkamer stelt dat door het ontbreken van systematische evaluatie van het beleid het ministerie ook niet kan beoordelen of het geld voor zorgleerlingen efficiënter en effectiever besteed had kunnen worden. Positief punt is volgens de Rekenkamer dat OCW het toezicht op het zorgbeleid van scholen voor deze groep leerlingen structureel heeft versterkt.

In de terugblik onderzocht de Algemene Rekenkamer of de aanbevelingen uit de rapporten uit 2005 ‘Weer Samen Naar School; zorgleerlingen in het primair onderwijs’ en ‘Zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ door OCW zijn opgevolgd.

In dat jaar concludeerde de Rekenkamer dat het ministerie geen inzicht had in de effecten van het beleid voor zorgleerlingen. De minister kon geen relatie leggen tussen de gestelde doelen, de behaalde resultaten en de financiële middelen die hiervoor nodig waren. Ook stelde Rekenkamer in 2005 dat het toezicht op de uitvoering van het beleid onvoldoende was.

Terwijl het toezicht op het zorgbeleid van scholen inmiddels is versterkt, zo meldt de Rekenkamer, ontbreekt nog steeds inhoudelijk toezicht op het functioneren van samenwerkingsverbanden (swv’s) van scholen. De swv’s verdelen minstens 775 miljoen euro. Ze moeten samen tot een zorgplan en de verdeling van het geld komen.

Waarnemend minister André Rouvoet van OCW heeft in een reactie aan de Algemene Rekenkamer laten weten dat de tekortkomingen tot het verleden zullen behoren zodra passend onderwijs wordt ingevoerd. De Rekenkamer dringt in dit kader aan op snelle actie.

Klik hier voor de terugblik van de Algemene Rekenkamer.