Reminder: scholing overblijfkrachten noodzakelijk

De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat per 1 augustus 2011 ten minste de helft van de medewerkers van de tussenschoolse opvang scholing moet hebben gevolg op het gebied van overblijven. De laatste tijd komen daar geregeld vragen over binnen bij de Helpdesk. Lees verder

Eerstelijnsadviseur Céline Adriaansen van de VOS/ABB-Helpdesk wijst erop dat op 1 augustus 2010 artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is gewijzigd.

Er zijn twee nieuwe bepalingen in dit artikel opgenomen. In artikel 45 lid 1a WPO staat dat overblijfouders verplicht zijn een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen aan het bevoegd gezag. Deze VOG mag op het moment van overlegging niet ouder dan twee maanden zijn.

Daarnaast is er een nieuwe bepaling in artikel 45 WPO opgenomen over de scholing van overblijfouders. Met ingang van 1 augustus 2011 dient ten minste de helft van degenen die met het toezicht op de leerlingen worden belast, een scholing te hebben gevolgd op het gebied van het overblijven.

Dan kunnen verschillende scholingsmogelijkheden zijn, zoals de opleiding tot leid(st)er in de kinderopvang, verschillende pedagogische cursussen of een EHBO-cursus. De kosten die hieruit voorvloeien, kan de school verrekenen in de bijdrage die ouders, voogden en/of verzorgers betalen als ze gebruikmaken van de tussenschoolse opvang.

Klik hier voor informatie over het cursusaanbod van de Vereniging Openbaar Onderwijs.