‘Resultaat belangrijker dan onderwijstijd’

Onderwijsresultaat is belangrijker dan onderwijstijd. Met deze mening sluit VOS/ABB zich aan bij de brief die de VO-raad onlangs heeft gestuurd aan de vaste Kamercommissie OCW. Lees verder

De brief is verstuurd met het oog op de komende behandeling van het wetsvoorstel over onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties. Daarin wil de minister een minimum van 1000 uren onderwijstijd per schooljaar voor het voortgezet onderwijs vastleggen.

Volgens VOS/ABB en de VO-raad wordt het door de structurele tekorten op de lumpsumfinanciering voor scholen steeds moeilijker om 1000 lesuren in te vullen met kwalitatief hoogstaand onderwijs. Bestuurders en schoolleiders geven al langer aan dat ze aan de grenzen van hun financiële en personele capaciteiten zitten.

‘Dit is niet verwonderlijk, want de bekostiging houdt geen rekening met daadwerkelijke verzuimvervanging op scholen’, schrijft de VO-raad in zijn brief. ‘Daarnaast loopt de materiële bekostiging van scholen al jaren terug, waardoor het tekort inmiddels is opgelopen tot 200 miljoen euro’. De VO-raad dringt daarom wederom aan op een onderzoek naar de urennorm in relatie tot de bekostiging.

‘Dit wetsvoorstel beperkt of bestraft scholen die uitstekende leeropbrengsten realiseren met minder – maar bijvoorbeeld intensievere – uren. In 2008 zijn al scholen beboet vanwege hun onderwijstijd, terwijl ze tegelijkertijd tot de 10 procent best presterende scholen hoorden’, aldus de VO-raad in de brief.

Zowel VO-raad als VOS/ABB denken dat scholen prima in staat zijn de onderwijstijd in samenwerking met leraren, ouders en leerlingen zodanig in de richten dat er voldoende inspirerend en uitdagend onderwijs is. Het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad staat borg voor inspraak van alle belanghebbenden. ‘De VO-raad heeft er vertrouwen in dat de invulling van de onderwijstijd die
medezeggenschap en schoolleiding afspreken in de praktijk overeenkomt met wat de
onderwijsinspectie in het dynamisch referentiekader onder onderwijstijd zal rekenen’, zo staat in de brief.

De raad vraagt de Tweede Kamer dit wetsvoorstel nog eens kritisch tegen het licht te houden. ‘Scholen willen de ruimte en het vertrouwen om invulling te geven aan onderwijstijd met kwaliteit. Maar het moet wel haalbaar zijn’.

De volledige brief staat in de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen