Richtlijnen voor publicatie van gegevens op internet

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor de bescherming van persoonsgegevens op internet. De richtlijnen zijn bedoeld voor situaties waarin het recht op openbaarheid van informatie kan botsen met de privacy van de betrokken personen. Lees verder

Bestuursorganen kunnen op grond van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) genoodzaakt zijn informatie te verstrekken. Dat bevordert de transparantie van het beleid. De bepalingen van de WOB zijn van toepassing op het openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs hoeft zich er niet aan te houden.

In de praktijk blijkt dat veel (school)besturen actief informatie op het internet plaatsen. Voor deze handelwijze zijn geen eenduidige regels. De bescherming van persoonsgegevens staat daardoor onder druk. Met de publicatie van de richtlijnen wil het CBP een handreiking geven om privacybelangen en het belang van recht op openbaarheid van bestuur tegen elkaar af te wegen.

Identiteitsfraude
Het CBP waarschuwt voor het mogelijk misbruik van persoonsgegevens die op internet staan. Op scholen zijn al gevallen van identiteitsfraude bekend. Personen gaven zich bijvoorbeeld ten onrechte uit voor personeelsleden en konden op die manier op internetsites informatie plaatsen.

De richtlijnen van het CBP komen erop neer dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voorop dient te staan. Schoolbesturen en scholen moeten dus zeer voorzichtig omgaan met de publicatie van persoonsgegevens op het internet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de persoonlijke levenssfeer en het beroepsleven.

Bekendheid
Naarmate iemand meer bekend is bij het publiek, zal er volgens het CBP een strikte scheiding moeten zijn tussen persoonlijke en functionele gegevens. Daarbij moet de school of het bestuur er wel rekening mee houden dat bijvoorbeeld een doorkiesnummer of e-mailadres van een directeur doorgegeven moet worden als een ouder daarom vraagt.

Als de algemene bereikbaarheid echter gegarandeerd is, hoeft de school die gegevens niet te overhandigen, omdat de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer voorgaat. Die eerbiediging gaat ook voor als bijvoorbeeld een gescheiden ouder om de adresgegevens van de school van zijn kind vraagt.

Klik hier voor de richtlijnen van het CBP. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30, helpdesk@vosabb.nl