Risicomanagement in primair onderwijs

VOS/ABB heeft een instrument ontwikkeld waarmee elke organisatie in het primair onderwijs haar eigen risicoprofiel kan vaststellen. Dit is een van de jaarlijkse terugkerende onderdelen van risicomanagement. Het nieuwe instrument voor de bepaling van het risicoprofiel is bij VOS/ABB verkrijgbaar. Lees verder

Iedere organisatie probeert de financiële toekomst zo exact mogelijk in beeld te brengen. In meerjarenbegrotingen schetst men een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de te verwachten baten en lasten. De financiële werkelijkheid is echter complex en tussen werkelijkheid en begroting gaapt soms een vervelende kloof. Van een financiële meevaller kan iedereen genieten, maar een financiële tegenvaller kan problemen veroorzaken. Met het voeren van een gedegen risicomanagement zorgt de organisatie ervoor dat de kloof tussen werkelijkheid en begroting zo klein mogelijk is.

Goed bestuur
De noodzaak van goed risicomanagement is beschreven in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. In artikel 25 van deze code staat dat het bestuur beleid dient te voeren inzake risicomanagement, geldbeheer, financiering en belegging. Het bestuur verantwoordt de uitvoering hiervan in het jaarverslag.

De regels voor het afleggen van de verantwoording middels het jaarverslag worden binnenkort enigszins aangepast. In de richtlijnen voor de jaarverslaggeving wordt de verplichting opgenomen verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid ten aanzien van risicomanagement. Het bestuur moet in het jaarverslag kunnen verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn. 

De bepaling van het risicoprofiel is van belang voor de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen dat nodig is om de continuïteit te waarborgen. Zijn de risico’s in kaart gebracht, dan volgt het vaststellen van de beheersingsmaatregelen en daarna vanzelfsprekend het uitvoeren ervan.

Achtergrondartikel
Het uitgebreide artikel in de rechterkolom van dit bericht gaat uitgebreid in op het belang van het voeren van risicomanagement. Bij dit artikel hoort het door VOS/ABB ontwikkeld instrument voor de bepaling van het risicoprofiel. Dit instrument is verkrijgbaar voor een bedrag van € 1000 inclusief btw. In dit bedrag is een uitgebreide training op locatie inbegrepen. Ook ontvangt u uitvoerige informatie over risicomanagement.

Na de training bent u in staat om het instrument binnen uw organisatie in te zetten, niet eenmalig, maar als een jaarlijks terugkerend onderdeel van de planning- en controlcyclus.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815 of 06-20516610, glexmond@vosabb.nl; Bé Keizer, 0348-405251 of 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl; Reinier Goedhart, 0348-405220 of 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl

Bijlagen