Rol en positie gemeenten

Gemeenten hebben als meest ‘schoolnabije overheid’ een verantwoordelijkheid voor het goed
functioneren van de leerplicht, de lokale infrastructuur en voor het realiseren van samenhang
tussen de schakels binnen de jeugdketen, waaronder het onderwijsachterstandenbeleid,
leerplichthandhaving en voor zover het het voortgezet onderwijs betreft, de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie. Vanuit deze lokale verantwoordelijkheid zal in de toekomst voor wat betreft
de gemeentelijke taken in het onderwijsachterstandenbeleid de nadruk liggen op de
voorschoolse educatie en het inrichten van schakelklassen. Lees verder

Gemeenten

zijn verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid en hebben een belangrijke regiefunctie

in de afstemming tussen de diverse voorzieningen voor jeugdigen in een gemeente.

Dit

wordt ook benadrukt in het kader van de Operatie Jong. Operatie Jong heeft als

doel het versterken

van een op de jeugd gerichte aanpak om uitval van jeugdigen zoveel mogelijk te voorkomen.

In het kader van deze aanpak werken de ministeries van OCW, VWS, SZW, BZK, VROM

en Justitie op rijksniveau intensief samen. Gemeenten leveren vanuit hun eigen bestuurlijke

verantwoordelijkheid voor het lokale jeugdbeleid een belangrijke bijdrage aan

de Operatie

Jong. Ook het onderwijsachterstandenbeleid maakt onderdeel uit van deze lokale verantwoordelijkheid.