Rol en positie schoolbestuur

De professionals in het onderwijs hebben het beste zicht op onderwijsachterstanden van leerlingen
en de wijze waarop deze succesvol kunnen worden bestreden. Daarom krijgen schoolbesturen
en scholen de ruimte om de middelen die zij van het Rijk ontvangen voor de bestrijding van
onderwijsachterstanden meer naar eigen inzicht te besteden. Dit past geheel in het streven om
scholen de ruimte te geven onderwijs op maat te realiseren voor leerlingen én om de creativiteit
en professionaliteit van het onderwijspersoneel optimaal te benutten. Lees verder

Schoolbesturen

zijn verantwoordelijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden van de leerlingen.

Ze doen dit door de risicofactoren die leerprestaties negatief beïnvloeden te

beperken

en door factoren met een positieve invloed te bevorderen. De schoolbesturen

leggen hierover

in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht verantwoording af aan het

Rijk.

Daarnaast

zijn schoolbesturen primair verantwoordelijk voor schoolontwikkeling, waaronder

het algemene

schoolbeleid, de kwaliteitszorg en de professionaliteit van leerkrachten en schoolleiding

en leggen hierover verantwoording af aan de Inspectie van het onderwijs. Ook werken

de schoolbesturen mee aan de integrale aanpak van de bestrijding van onderwijsachterstanden

op lokaal niveau.

Ten

aanzien van het beoogde onderwijsachterstandenbeleid geldt net als voor het

huidige onderwijsachterstandenbeleid

dat het schoolplan en de schoolgids informatie moeten bevatten over

het onderwijskundig beleid waarbij de voorzieningen die zijn getroffen voor

leerlingen met specifieke

onderwijsbehoeften moeten worden betrokken. Onder leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vallen

onder andere ook achterstandsleerlingen.