Rouvoet over stand van zaken passend onderwijs

Waarnemend minister André Rouvoet van OCW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van passend onderwijs. Lees verder

In de brief die Rouvoet hierover aan de Kamer heeft gestuurd, staat onder meer dat de definitieve versie van het referentiekader voor passend onderwijs zal ingaan op de International Classification of Functioning. De ICF kan worden gebruikt voor de toewijzing van extra onderwijsondersteuning aan leerlingen. De definitieve versie van het referentiekader zal naar verwachting in het najaar gereed zijn. Dan zal dus ook meer bekend worden over de ICF.

In de brief gaat Rouvoet verder in op de toezegging uit 2008 van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW om de wijzigingen in het Besluit leerlinggebonden financiering te evalueren. Een van de wijzigingen betrof de aanscherping van de criteria om in aanmerking te komen voor een indicatie voor zeer moeilijk lerend kinderen. Gevreesd werd dat deze aanscherping zou leiden tot minder beschikkingen voor zmlk-leerlingen, maar uit de evaluatie blijkt volgens Rouvoet dat dit niet het geval is.

De brief gaat tevens in op de wijziging dat leerlingen met een IQ tussen de 55 en 60 niet langer direct een indicatie krijgen. Eerder gold dat al voor leerlingen met een IQ tussen de 60 en 70. Zij krijgen pas een indicatie als er aantoonbaar sprake is van bijkomende problematiek, zoals een leerachterstand en een lage sociale redzaamheid. De inspectie doet nader onderzoek naar het effect van deze wijziging. Naar verwachting zal de inspectie hier begin 2011 over rapporteren.

De brief van Rouvoet over passend onderwijs staat in de rechterkolom.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen