Samenwerken en kernwaarden

In het wetsvoorstel voor de samenwerkingsscholen staat dat die algemeen toegankelijk moeten zijn. Dat is een positief punt. Nog beter zou zijn om ook de algemene benoembaarheid te garanderen. Dat is hard nodig gezien het homobeleid van het kabinet. Lees verder

Algemene toegankelijkheid is essentieel als het gaat om goed onderwijs voor álle kinderen. Zoals bekend is dat de kern van het bestaansrecht van de openbare en algemeen toegankelijke scholen en dus ook van VOS/ABB. Ik vind het daarom positief dat in het recent bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel staat dat er slechts sprake kan zijn van een samenwerkingsschool als de algemene toegankelijkheid is gegarandeerd.

De garantie volgt op de wijziging in 2006 van grondwetsartikel 23. Die wijziging houdt in dat er in elke gemeente voldoende openbaar onderwijs moet zijn, maar dat daar in specifieke gevallen van kan worden afgeweken. Het mag duidelijk zijn dat die afwijking gevaarlijk kan zijn voor de positie van het openbaar onderwijs, maar met de bepaling in het wetsvoorstel dat de samenwerkingsschool algemene toegankelijk moet zijn, lijkt het grootste gevaar geweken.

Meteen ook algemene benoembaarheid geregeld
Het zou echter logischer zijn om in kleine dorpen met dalende leerlingenaantallen, waar met de samenwerkingsschool bestaand onderwijsaanbod gehandhaafd zou kunnen blijven, de school die daar overblijft openbaar te houden of te maken. De algemene toegankelijkheid is immers al grondwettelijk in het openbaar onderwijs verankerd. Groot voordeel hiervan zou zijn dat dan ook meteen de algemene benoembaarheid is geregeld.

De huidige discussie over het homobeleid van christelijke scholen en de ontluisterende brief daarover van nota bene PvdA-minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, benadrukt nog maar eens dat de algemene benoembaarheid van het openbaar onderwijs zeer waardevol is. Onze kernwaarden komen erop neer dat leerlingen en personeelsleden kunnen zijn wie ze zijn. Dat moeten we niet alleen koesteren, maar ook actief uitdragen en verdedigen.

Discrimineren op religieuze grondslag toegestaan?
Met de brief van Ter Horst behoudt het bijzonder onderwijs in feite het grondwettelijke recht om op basis van de religieuze grondslag van de school te discrimineren. Ook al staat dat er niet in zoveel woorden, het komt in de praktijk wel op neer. En het gebeurt in de praktijk ook, denk aan de verwijdering van een homoseksuele leerkracht op een protestants-christelijke school in het Veluwedorp Emst.

Daarom zou het goed zijn om in kleine dorpen waar bestaande scholen ten onder dreigen te gaan, uit te gaan van het voortbestaan van openbaar onderwijs. Hier raken de discussies over de samenwerkingsschool en het homobeleid elkaar. Gezien de samenstelling van het kabinet, waarin CDA en ChristenUnie zitten, lijkt deze volgende stap er helaas één te veel. Maar VOS/ABB zal zich daar met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) niet bij neerleggen!

Ritske van der Veen, algemeen secretaris VOS/ABB